Telerau Gwasanaeth

Mae pob gweithgaredd o Groundfloor 2 Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Latfia (o hyn ymlaen Groundfloor 2 Ltd.) y cyfeirir ato yma yn seiliedig ar y Telerau ac Amodau Cyffredinol hyn (GTC o hyn ymlaen), sydd ar gael i’r holl gwsmeriaid trwy fod adneuwyd ar y wefan www. groundfloor24.com yn cael ei gyhoeddi a’i gydnabod ganddo.

 1. Cyffredinol

1.1 Groundfloor 2 Ltd. yn galluogi cwsmeriaid masnachol (y cyfeirir atynt o hyn ymlaen fel cwsmeriaid masnachol) yn ogystal â defnyddwyr fel defnyddwyr terfynol (y cyfeirir atynt o hyn ymlaen fel defnyddwyr) i ddarparu gwasanaethau Groundfloor 2 Ltd. trwy www.groundfloor24.com. i hawlio rhywbeth.

1.2 Groundfloor 2 Ltd. yn cynnig cyfle i gwsmeriaid a defnyddwyr masnachol archebu gwasanaethau (er enghraifft mewn perthynas â mesuriadau arwyneb, cyfrifiadau arwynebedd a chynlluniau llawr) trwy www.groundfloor24.com neu ar y safle mewn cwsmeriaid masnachol neu ddefnyddwyr.

 1. Defnyddio gwasanaethau Groundfloor 2 Ltd.

2.1. Gall cwsmeriaid masnachol neu ddefnyddwyr ddefnyddio’r gwasanaethau a gynigir trwy www.Groundfloor24.com trwy lenwi’r ffurflenni sydd wedi’u storio yno. Wrth lenwi’r ffurflen, mae’n ofynnol i’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr ddarparu ei hunaniaeth, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, data bilio a gwybodaeth am yr eiddo. Mae’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr yn sicrhau cywirdeb a chyflawnrwydd y data hwn.

2.2 Gall y cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol ddod o hyd i restr o’r priod wasanaethau a gynigir a’r dogfennau a’r wybodaeth sy’n ofynnol ar gyfer hyn yn y rhestr ar www.groundfloor24.com.

2.3 Cyfrifoldeb y cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol yw sicrhau bod yr holl ddogfennau sy’n ofynnol ar gyfer defnyddio’r gwasanaethau yn cael eu hanfon at Groundfloor 2 Ltd. cael ei weini. Groundfloor 2 Ltd. yn cymryd dim cyfrifoldeb am gyflawnrwydd y dogfennau perthnasol.

 1. Casgliad contract

3.1 Mae’r telerau ac amodau cysylltiedig yn sail i bob contract. Daw’r rhain yn rhan o’r contract uchod. Mae telerau ac amodau cwsmeriaid a defnyddwyr masnachol a’u cynnwys yn y contract uchod yn cael eu gwrthod yn benodol trwy hyn.

3.2 Wrth ddefnyddio www.groundfloor24.com, mae gan y cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr gyfle i ddewis gwasanaethau rhagorol ar www.groundfloor24.com trwy lenwi ffurflen gyswllt archeb am archeb.

3.3 Ar ôl nodi’r enw, cyfeiriad a gwybodaeth angenrheidiol arall a ddisgrifir yn 2.1, rhoddir cyfle i’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr osod ei orchymyn rhwymol. Mae’r gorchymyn terfynol yn cynrychioli cynnig i ddod â chontract prynu i ben.

3.4 Groundfloor 2 Ltd. yn adolygu’r cynnig ac yn ei dderbyn os oes angen. Dim ond trwy anfon cadarnhad archeb y mae Groundfloor 2 Ltd. y cynnig hwn.

3.5 Ni fydd gwybodaeth y contract a thestunau’r contract y daeth y contract gwerthu i ben arnynt ar www.groundfloor24.com yn seiliedig ar www.groundfloor24.com ar ôl i’r contract ddod i ben. Mae cwsmeriaid a defnyddwyr masnachol yn gyfrifol am archifo’r wybodaeth uchod y gellir ei gweld yn ystod yr archeb trwy www.groundfloor24.com at ddibenion tystiolaeth, cadw llyfrau neu ddibenion eraill ar gyfrwng storio sy’n annibynnol ar www.groundfloor24.com.

3.6 Pe bai oedi cyn darparu gwasanaethau oherwydd ymddygiad neu amgylchiad y mae’r cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol yn gyfrifol amdano (e.e. dogfennau anghywir neu anghyflawn) ac os bydd hyn yn arwain at gostau ychwanegol, rhaid i’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr ysgwyddo neu. rhaid i’r Groundfloor 2 Ltd. disodli.

 1. Hawl i dynnu’n ôl

DIWEDD Y DIWYGIO

 1. Telerau talu

5.1 Prynir y gwasanaethau trwy www.groundfloor24.com yn erbyn defnyddio dull talu a bennir ar www.groundfloor24.com.

5.2 Yn ystod ei ymholiad neu ei gynnig trwy www.groundfloor24.com, mae’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr yn talu blaendal gan ddefnyddio dull talu a bennir ar www.groundfloor24.com. Mae gweddill y gydnabyddiaeth yn ddyledus wrth drosglwyddo neu ar ôl cwblhau’r gwasanaeth. Mae union swm y blaendal yn dibynnu ar y gwasanaeth priodol ac fe’i disgrifir yn fanylach yn www.groundfloor24.com. A ddylai Groundfloor 2 Ltd. Os na dderbyniwch y cynnig, ad-delir y blaendal ar unwaith i’r cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol.

5.3 Nid yw’r holl brisiau ar www.groundfloor24.com yn rhwymol a gellir gofyn amdanynt gan Groundfloor 2 Ltd. ar unrhyw adeg. gael ei addasu. Mae’r anfoneb olaf ar gyfer y gwasanaeth mesur ardal gan gynnwys. Mae cyfrifo a chreu cynllun llawr (preswyl / masnachol) yn seiliedig ar gyfanswm yr arwynebedd a bennir (cyfradd unffurf € 990.00 hyd at 100m², ynghyd â 2 € / m²). Mae hyn yn cynnwys gwir bris y gwasanaethau priodol a’r TAW sy’n berthnasol ar adeg cwblhau’r contract. Mae’r prisiau a nodwyd yn brisiau terfynol a mwy Llongau. Nid ydym yn casglu TAW ac felly nid ydym yn ei ddangos. Mae gan bob taleb ddilysrwydd diderfyn ar gyfer pob gwlad, waeth beth yw’r wlad a ddewisir wrth archebu.

5.4 Anfonebu / Casglu

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Latfia) sy’n gyfrifol am anfonebu, casglu, archebu a gyrru taliadau sy’n dod i mewn ar gyfer Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. hefyd yn ymgymryd â’r casgliad, hy y gweithgareddau dunning a gorfodi ar gyfer Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. yn anfon yr anfoneb yn uniongyrchol at y cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr ac yn casglu’r ffioedd am y gwasanaeth priodol ar un anfoneb.

5.5 Groundfloor 2 Ltd. yn defnyddio’r dull talu a ddewiswyd gan y cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr ar gyfer pob pryniant neu ddefnydd o wasanaethau ar www.groundfloor24.com. Yn ogystal, mae Groundfloor 2 Ltd. Gall cwsmeriaid neu ddefnyddwyr masnachol drosglwyddo eu cyfeiriad a’u manylion banc (enw, cyfeiriad, rhif ffôn) a data talu arall (yn enwedig data cardiau credyd) i drydydd partïon at ddibenion prosesu’r trafodiad, yn benodol i Groundfloor One Ltd. a enwir yn 5.4.

5.6 Os nad yw’n bosibl casglu symiau taliadau dyledus a bod hyn oherwydd rhesymau y mae’r cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol yn llwyr gyfrifol amdanynt, mae’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr yn methu â thalu heb fod angen nodyn atgoffa. Bydd y cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol yn talu unrhyw ffioedd codi tâl yn ôl a thaliadau a threuliau eraill o ganlyniad.

5.7 Mae’r cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol yn sicrhau bod digon o arian mewn cyfrif banc. Y cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr terfynol sy’n ysgwyddo costau sy’n codi oherwydd nad ydynt yn cyfnewid arian neu wrth-daliad y debyd uniongyrchol, cyn belled nad yw’r Groundfloor 2 Ltd. yn talu’r gwaith nad yw’n cyfnewid arian neu yn ôl. achoswyd.

5.8 Yn dibynnu ar y wlad y cyhoeddwyd y cerdyn credyd a ddefnyddir i’w dalu, gall ffioedd trosi fod yn berthnasol.

 1. Prosesu perfformiad

6.1 Groundfloor 2 Ltd. yn y bôn yn cynnig ei wasanaethau ym mhob gwlad a enwir ar www.groundfloor24.com. Mwy fyth ar gais. Ni ddarperir y gwasanaethau yn uniongyrchol gan Groundfloor 2 Ltd. a ddarperir, yn hytrach Groundfloor 2 Ltd. y contract gwasanaeth i drydydd partïon a ddewiswyd yn ofalus.

6.2 Anfoniad gan Groundfloor 2 Ltd. Yn gyffredinol, anfonir gwasanaethau (broceriaeth) a grëir (e.e. mesuriadau ardal, cyfrifiadau arwynebedd, cynlluniau llawr) i’r cyfeiriad e-bost a ddarperir gan y cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr. Ar gais, gellir ei ddanfon i’r cyfeiriad post penodedig. Codir y gwaith ychwanegol (gweler yr amodau dosbarthu a thalu ar www.groundfloor24.com) fel cyfradd un-amser a’i dalu ymlaen llaw (cyn ei anfon) gan y cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol. Mae’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr yn ymrwymo i sicrhau bod y cyfeiriad dosbarthu a roddir ganddo yn gywir. Mae gwallau trosglwyddo cysylltiedig ar draul y cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol.

6.3 Mae’r hawliad tâl cyfreithiol o’r contract ar gyfer creu gwasanaethau (e.e. mesuriadau ardal, cyfrifiadau arwynebedd a chynlluniau llawr) yn ddyledus ar ôl cwblhau’r gwasanaethau (e.e. mesur arwynebedd, cyfrifiadau ardal, cynlluniau llawr). Dim ond os profir ei fod eisoes wedi gwneud yr hawliad cyfreithiol am dâl y mae’r gwasanaethau (er enghraifft y mesuriad ardal, y cyfrifiad arwynebedd, y cynlluniau llawr) yn cael eu trosglwyddo i’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr. Ni chynhwysir taliad arian parod wrth drosglwyddo’r gwasanaethau (er enghraifft y mesuriad ardal, y cyfrifiad arwynebedd, y cynllun llawr).

6.4 Yn dibynnu ar y gwasanaeth, mae yna wahanol amseroedd dosbarthu, a ddisgrifir yn fanylach yn www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. yn cadw’r hawl i addasu’r amseroedd dosbarthu ar unrhyw adeg.

6.5 Os dymunir gweithgareddau sy’n mynd y tu hwnt i gynnig gwreiddiol y cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol, cytunir bod y rhain yn cael eu talu’n gyffredinol. Gweithgareddau ychwanegol ac yn gyffredinol holl weithgareddau Groundfloor 2 Ltd. yn cael eu talu a / neu eu gwrthbwyso ar gyfradd yr awr o EUR 110.00. Cytunir ar ffi o 0.30 EUR ar gyfer pob cilomedr ychwanegol a yrrir. Groundfloor 2 Ltd. yn gallu gwrthbwyso’r holl weithgareddau a threuliau yn unol â’r gydnabyddiaeth uchod gyda thaliadau a dderbyniwyd (i lawr).

Os nad yw eiddo yn hygyrch er gwaethaf cytundeb apwyntiad ymlaen llaw (uchafswm amser aros 15 munud), mae’n rhaid i’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr dalu cyfandaliad o 110.00 EUR. Groundfloor 2 Ltd. yn gallu gwrthbwyso’r lwfans costau hwn gyda thaliadau a dderbyniwyd (i lawr).

6.6 Os yw’r contract ar gyfer creu gwasanaethau (er enghraifft mesuriadau ardal, cyfrifiadau arwynebedd, cynlluniau llawr) yn cael ei ddirymu gan ddefnyddiwr o fewn y cyfnod tynnu’n ôl yn statudol, Groundfloor 2 Ltd. o’r blaen, ar gyfer treuliau a wnaed eisoes, a wnaed er gwybodaeth i’r defnyddiwr, fod Groundfloor 2 Ltd. eisoes wedi dechrau mynnu bod y defnyddiwr yn disodli’r cwmni trwy gyflawni’r contract.

6.7 O ran rhai gwasanaethau, mae Groundfloor 2 Ltd. yn defnyddio Trydydd parti i gyflawni ei rwymedigaethau cytundebol. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, creu mesuriadau arwyneb, cyfrifiadau arwynebedd a chreu cynlluniau llawr. Mewn perthynas â chwsmeriaid neu ddefnyddwyr masnachol, mae Groundfloor 2 Ltd. Partner cytundebol mewn perthynas â’r gwasanaethau uchod ac mae’n gyfrifol am yr holl brif rwymedigaethau gwasanaeth ategol ac ategol.

 1. Gwarant am ddiffygion

7.1 Mae gan gwsmeriaid a defnyddwyr masnachol hawl i warant am ddiffygion yn unol â’r darpariaethau statudol.

7.2 llawr daear 2 Cyf. yn tynnu sylw cwsmeriaid a defnyddwyr masnachol at y ffaith nad yw oedi wrth ddarparu gwasanaethau oherwydd force majeure, streiciau, problemau technegol, prinder staff er anfantais i Groundfloor 2 Ltd. yn mynd ac nid yw hyn i’w briodoli.

 1. Gwarant ynghylch www.groundfloor24.com

8.1 Groundfloor 2 Ltd. yn sylfaenol yn ymrwymo i sicrhau y defnyddir www.groundfloor24.com 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Gall mynediad i www.groundfloor24.com dros dro a heb hysbysiad pellach os bydd gwallau system, gwaith cynnal a chadw neu atgyweirio neu am resymau y tu hwnt i reolaeth Groundfloor 2 Ltd. cael eich gadael.

8.2 llawr daear 2 Cyf. yn gwarantu na chywirdeb na chyflawnrwydd y cynnwys sydd ar gael ar www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. mae ganddo hawl i newid y cynnwys a gyflwynir ar www.groundfloor24.com ar unrhyw adeg a heb rybudd ymlaen llaw.

8.3 Darperir y cynnwys ar www.groundfloor24.com “fel y mae” heb unrhyw sylwadau, gwarantau nac amodau eraill.

 1. diogelu data

9.1 O ran diogelu data, cyfeirir at y datganiad diogelu data ar www.groundfloor24.com (gweler diogelu data).

9.2 Gweithredir cylchlythyr trwy www.groundfloor24.com. Hysbysir cwsmeriaid a defnyddwyr masnachol am newyddion a newidiadau trwy hyn. Yn rheolaidd, mae Groundfloor 2 Ltd. anfon gwybodaeth at y darparwr trwy e-bost. Gall cwsmeriaid a defnyddwyr masnachol gael eu dad-danysgrifio o restr bostio’r cylchlythyr ar unrhyw adeg. Mae e-bost at newsletter@groundfllor24.com yn ddigonol. Mae’r holl wybodaeth sy’n cael ei storio yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

9.3 Defnyddio data ar gyfer hysbysebu e-bost heb gofrestru cylchlythyr a’ch hawl i wrthwynebu: Os ydym yn derbyn eich cyfeiriad e-bost mewn cysylltiad â gwerthu gwasanaeth ac nad ydych wedi gwrthwynebu, rydym yn cadw’r hawl i anfon cynigion atoch yn rheolaidd. cynhyrchion neu wasanaethau tebyg, fel y rhai a brynwyd eisoes, o’n hystod i’w hanfon trwy e-bost. Gallwch wrthwynebu’r defnydd hwn o’ch cyfeiriad e-bost ar unrhyw adeg trwy anfon neges at yr opsiwn cyswllt a ddisgrifir uchod neu drwy ddolen a ddarperir yn yr e-bost hysbysebu heb orfod talu unrhyw gostau heblaw’r costau trosglwyddo yn unol â’r tariffau sylfaenol. .

9.4 Groundfloor 2 Ltd. yn dileu’r data personol sy’n cael ei storio at ddibenion prosesu’r contract ar ôl y cyfnod perthnasol o dan gyfraith fasnachol a threth (10 mlynedd ar y mwyaf).

 1. Hawlfreintiau a nodau masnach

10.1 Mae’r holl destunau, delweddau, graffeg, sain, fideo neu ddelweddau eraill a’u trefniant ar www.groundfloor24.com wedi’u gwarchod gan y gyfraith (Hawlfraint © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., cedwir pob hawl).

10.2 Heb gydsyniad ysgrifenedig penodol Groundfloor 2 Ltd. Efallai na fydd y cynnwys ar www.groundfloor24.com yn cael ei gopïo, ei ddosbarthu, ei newid na’i wneud yn hygyrch i drydydd partïon at ddibenion masnachol. Yn achos defnydd masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig Groundfloor 2 Ltd. mae’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr yn ymrwymo i dalu taliad cosb o dan gyfraith cystadlu i gwsmeriaid a defnyddwyr masnachol. Mae’r gosb yn seiliedig ar ddifrifoldeb, maint a pherygl y drosedd a gyflawnwyd. Mae pob tramgwydd yn cael ei gosbi o dan gyfraith sifil a throseddol.

10.3 Mae rhai o’r delweddau a atgynhyrchir ar www.groundfloor24.com yn destun hawlfreintiau trydydd parti. Mae cwsmeriaid a defnyddwyr masnachol yn cytuno i barchu’r rhain ac i beidio â’u niweidio.

 1. atebolrwydd

11.1 Groundfloor 2 Ltd. ac nid yw trydydd partïon sy’n gysylltiedig â hyn yn atebol i gwsmeriaid a defnyddwyr masnachol am unrhyw ddifrod arbennig, damweiniol, uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol o unrhyw fath neu ddifrod o unrhyw fath sy’n deillio o golli defnydd, data neu elw, ni waeth a yw’r posibilrwydd yn digwydd ai peidio. Tynnwyd sylw at ddifrod o’r fath, a allai fod wedi codi oherwydd neu mewn cysylltiad â defnyddio www.groundfloor24.com.

11.2 Groundfloor 2 Ltd. yn atebol yn ddiderfyn i’r graddau y mae achos y difrod oherwydd torri dyletswydd yn fwriadol neu’n esgeulus iawn gan Groundfloor 2 Ltd. neu gynrychiolydd cyfreithiol neu asiant dirprwyol.

11.3 Mae Groundfloor 2 Ltd. hefyd yn atebol. am dorri rhwymedigaethau hanfodol ychydig yn esgeulus. Mae’r rhain yn rhwymedigaethau, y mae eu torri yn peryglu cyflawni pwrpas y contract neu y mae ei gyflawni yn galluogi cyflawni’r contract yn y lle cyntaf ac y gall y darparwr ddibynnu arno’n rheolaidd. Mewn achos o’r fath, mae Groundfloor 2 Ltd. yn atebol. ond dim ond am y difrod rhagweladwy, sy’n nodweddiadol o gontract. Groundfloor 2 Ltd. fodd bynnag, nid yw’n atebol am dorri rhwymedigaethau ychydig yn esgeulus ac eithrio’r rhai a grybwyllwyd yn y brawddegau blaenorol.

11.4 Nid yw’r holl gyfyngiadau atebolrwydd a restrir yn y GTC hyn yn berthnasol pe bai anaf i fywyd, aelod neu iechyd, am ddiffyg ar ôl tybio gwarant ar gyfer ansawdd y gwasanaeth ac am ddiffygion a guddiwyd yn dwyllodrus.

 1. Newid telerau ac amodau

12.1 Groundfloor 2 Ltd. yn cadw’r hawl i newid yr amodau a thelerau hyn ar unrhyw adeg yn ôl ei ddisgresiwn ei hun trwy gyhoeddi fersiwn wedi’i diweddaru o’r telerau ac amodau ar www.groundfloor24.com.

12.2 Ystyrir bod pob newid i’r telerau ac amodau hyn yn cael ei gymeradwyo os nad yw’r cwsmer neu’r defnyddiwr masnachol yn gwrthwynebu’r newid i’r telerau ac amodau cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn hysbysiad.

12.3 Os yw’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr terfynol yn parhau i ddefnyddio www.groundfloor24.com ar ôl y cyfnod o 30 diwrnod er gwaethaf y telerau ac amodau newidiol, ystyrir bod defnydd parhaus yn gytundeb rhwymol i’r newidiadau.

 1. Eraill

13.1 Nid oes unrhyw beth yn y Telerau Defnyddio hyn yn creu nac yn rhoi hawliau neu fanteision eraill i drydydd partïon nad ydynt yn rhan o’r berthynas fusnes rhwng y partïon.

13.2 Mae’r telerau ac amodau hyn yn ffurfio’r cytundeb cyfan rhwng Groundfloor 2 Ltd. a’r cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr mewn perthynas â www.groundfloor24.com ac yn cymryd lle’r holl gytundebau blaenorol rhwng y partïon.

 1. Llywodraethu Cyfraith ac Awdurdodaeth

14.1 Mae’r Telerau ac Amodau Cyffredinol hyn yn ddarostyngedig i gyfraith Latfia ac fe’u dehonglir yn unol â hyn, i eithrio Confensiwn Gwerthiant y Cenhedloedd Unedig a chyfraith breifat ryngwladol. Cyn belled ag y mae cytundeb cytundebol ar y man awdurdodaeth yn dderbyniadwy, y man awdurdodaeth y cytunwyd arno yw Riga, Latfia.

14.2 Gall defnyddwyr sydd â phreswyliad arferol yn yr Almaen a thramor, waeth beth fo’u dewis penodol o gyfraith, gyfeirio at gyfraith orfodol amddiffyn defnyddwyr y wladwriaeth y mae ganddynt eu preswylfa arferol ynddi.

14.3 Rhaid i bob newid neu ychwanegiad i’r contract hwn gael ei wneud yn ysgrifenedig i fod yn ddilys. Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r gofyniad ffurf ysgrifenedig ei hun.

14.4 Os yw darpariaethau unigol yr amodau a thelerau hyn yn aneffeithiol yn gyfan gwbl neu’n rhannol, ni fydd dilysrwydd y contract na’r darpariaethau sy’n weddill yn cael eu heffeithio. Bydd darpariaeth effeithiol a gorfodadwy yn disodli’r ddarpariaeth aneffeithiol neu anorfodadwy y mae ei heffeithiau agosaf at yr amcan economaidd a ddilynir gan y partïon contractio gyda’r ddarpariaeth aneffeithiol neu anorfodadwy.

14.5 Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu llwyfan ar gyfer datrys anghydfodau ar-lein yn http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mae’r platfform hwn yn bwynt cyswllt ar gyfer setlo anghydfodau y tu allan i’r llys sy’n deillio o bryniannau ar-lein neu gontractau gwasanaeth y mae defnyddiwr yn ymwneud â hwy.

14.6 Groundfloor 2 Ltd. mae hyn yn hysbysu pob defnyddiwr, yn ôl y Ddeddf ar Ddatrys Anghydfod Amgen mewn Materion Defnyddwyr (VSBG), nid ydynt yn barod nac yn rhwymedig i gymryd rhan mewn gweithdrefn setlo anghydfod gerbron bwrdd cyflafareddu defnyddwyr, ac nid yw’n cymryd rhan mewn un ar hyn o bryd.

Statws: Chwefror 2021