Termes del servei

Cada activitat de Groundfloor 2 Ltd., carrer Dzirnavu 57a, LV-1010, Riga, Letònia (en endavant Groundfloor 2 Ltd.) aquí esmentada es basa en aquests Termes i condicions generals (en endavant GTC), que estan disponibles per a tots els clients dipositats al lloc web www. groundfloor24.com són anunciats i reconeguts per aquesta.

 1. General

1.1 Groundfloor 2 Ltd. permet als clients comercials (en endavant clients comercials), així com als consumidors com a consumidors finals (en endavant, consumidors), proporcionar serveis de Groundfloor 2 Ltd. a través de www.groundfloor24.com. per reclamar alguna cosa.

1.2 Groundfloor 2 Ltd. ofereix als clients comercials i als consumidors l’oportunitat de reservar serveis (per exemple, en relació amb les mesures de superfície, els càlculs de superfície i els plànols de planta) a través de www.groundfloor24.com o in situ a clients o consumidors comercials.

 1. Ús dels serveis de Groundfloor 2 Ltd.

2.1. Els clients o consumidors comercials poden utilitzar els serveis oferts a través de www.Groundfloor24.com emplenant els formularis allà emmagatzemats. En emplenar el formulari, el client o consumidor comercial està obligat a proporcionar la seva identitat, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, dades de facturació i informació sobre la propietat. El client o consumidor comercial garanteix la veracitat i exhaustivitat d’aquestes dades.

2.2 El client o consumidor comercial pot trobar una llista dels respectius serveis oferts i els documents i la informació necessaris per a això a la llista de www.groundfloor24.com.

2.3 És responsabilitat del client o consumidor comercial assegurar-se que tots els documents necessaris per utilitzar els serveis s’envien a Groundfloor 2 Ltd. ser servit. Planta Baixa 2 Ltd. no assumeix cap responsabilitat per la integritat dels documents pertinents.

 1. Conclusió d’un contracte

3.1 Els termes i condicions adjunts constitueixen la base de cada contracte. Aquests passen a formar part del contracte esmentat. Es refusen expressament els termes i condicions dels clients i consumidors comercials i la seva inclusió al contracte esmentat.

3.2 En el moment d’utilitzar www.groundfloor24.com, el client o consumidor comercial té l’oportunitat de seleccionar serveis excel·lents a www.groundfloor24.com emplenant un formulari de contacte de comanda per fer una comanda.

3.3 Després d’introduir el nom, l’adreça i tota la informació necessària descrita al punt 2.1, el client o consumidor comercial té la possibilitat de fer la seva comanda vinculant. La comanda final representa una oferta per celebrar un contracte de compra.

3.4 planta baixa 2 Ltd. revisarà l’oferta i l’acceptarà si cal. Només enviant una confirmació de comanda Groundfloor 2 Ltd. aquesta oferta.

3.5 La informació del contracte i els textos contractuals en què es basa el contracte de compravenda celebrat a www.groundfloor24.com no es guardaran a www.groundfloor24.com una vegada conclòs el contracte. Els clients comercials i els consumidors són responsables d’arxivar la informació esmentada que es pot visualitzar durant la comanda a través de www.groundfloor24.com a efectes de proves, comptabilitat o altres fins en un suport d’emmagatzematge independent de www.groundfloor24.com.

3.6 En cas que es produeixi un retard en la prestació de serveis a causa d’un comportament o d’una circumstància responsable del client o consumidor comercial (per exemple, documents incorrectes o incomplets) i això comporti costos addicionals, el client o consumidor comercial ha d’assumir o cal que aquest Groundfloor 2 Ltd. substituir.

 1. Dret de desistiment

FI DE LA REVOCACIÓ

 1. Condicions de pagament

5.1 La compra dels serveis a través de www.groundfloor24.com es realitza contra l’ús d’un mitjà de pagament especificat a www.groundfloor24.com.

5.2 En el curs de la seva consulta o oferta a través de www.groundfloor24.com, el client o consumidor comercial paga un dipòsit mitjançant un mitjà de pagament especificat a www.groundfloor24.com. La resta de la retribució es deu a la cessió o a la finalització del servei. L’import exacte del dipòsit depèn del servei respectiu i es descriu amb més detall a www.groundfloor24.com. En cas que Groundfloor 2 Ltd. Si no accepteu l’oferta, el dipòsit es retornarà immediatament al client o consumidor comercial.

5.3 Tots els preus de www.groundfloor24.com no són vinculants i es poden sol·licitar a Groundfloor 2 Ltd. en qualsevol moment. ser ajustat. La factura final del servei de mesura de superfície incl. El càlcul i la creació del pla de planta (residencial / comercial) es basa en la superfície total determinada (990,00 € de tarifa plana fins a 100m², més 2 € / m²). Això inclou tant el preu real dels serveis respectius com l’IVA aplicable en el moment de la celebració del contracte. Els preus indicats són els preus finals més Enviament. No cobrem l’IVA i, per tant, no el mostrem. Tots els vals tenen una validesa il·limitada per a cada país, independentment del país seleccionat en fer la comanda.

5.4 Facturació / cobrament

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Letònia) és responsable de facturar, cobrar, reservar i reenviar els pagaments entrants de Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. també assumeix la col·lecció, és a dir, les activitats d’aplicació i execució de Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. envia la factura directament al client o consumidor comercial i cobra les tarifes del servei respectiu en una sola factura.

5.5 Groundfloor 2 Ltd. utilitzarà la forma de pagament seleccionada pel client o consumidor comercial per a cada compra o ús de serveis a www.groundfloor24.com. A més, Groundfloor 2 Ltd. Els clients comercials o els consumidors poden transmetre la seva adreça i dades bancàries (nom, adreça, número de telèfon) i altres dades de pagament (en particular, dades de la targeta de crèdit) a tercers per tal de processar la transacció, en particular a Groundfloor One Ltd .. anomenat a 5.4.

5.6 Si no és possible cobrar els pagaments deguts i això es deu a raons per les quals el client o consumidor comercial és l’únic responsable, el client o consumidor comercial està incomplint el pagament sense la necessitat d’un recordatori. Les comissions de retrocessió i altres despeses i despeses ocasionades han de ser a càrrec del client o consumidor comercial.

5.7 El client o consumidor comercial assegura que hi ha prou fons en un compte bancari. Els costos derivats del no cobrament o del reemborsament de la domiciliació bancària els assumeix el client comercial o l’usuari final, sempre que Groundfloor 2 Ltd. no els realitzi. es va provocar.

5.8 En funció del país d’emissió de la targeta de crèdit utilitzada per al pagament, es poden aplicar comissions de conversió.

 1. Processament del rendiment

6.1 Groundfloor 2 Ltd. Bàsicament ofereix els seus serveis a tots els països anomenats a www.groundfloor24.com. Encara més a petició. Els serveis no els proporcionen directament Groundfloor 2 Ltd. sempre, més aviat Groundfloor 2 Ltd. el contracte de servei a tercers acuradament seleccionats.

6.2 L’enviament de Groundfloor 2 Ltd. (serveis d’intermediació) creats (per exemple, mesures d’àrea, càlculs d’àrea, plànols de planta) s’envien generalment a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel client o consumidor comercial. A petició, el lliurament es pot fer a l’adreça postal especificada. Els treballs addicionals (vegeu les condicions de lliurament i pagament a www.groundfloor24.com) seran carregats com a tarifa plana única i pagats amb antelació (abans de l’enviament) pel client o consumidor comercial. El client o consumidor comercial es compromet a assegurar-se que l’adreça de lliurament indicada per ell sigui correcta. Els errors de transmissió relacionats són a càrrec del client o consumidor comercial.

6.3 La reclamació legal de remuneració del contracte per a la creació de serveis (per exemple, mesuraments de superfície, càlculs de superfície i plànols de planta) es deu a la finalització dels serveis (per exemple, mesurament de superfície, càlculs de superfície, plànols de planta). Els serveis (per exemple, la mesura de la superfície, el càlcul de la superfície, els plànols de planta) només es lliuren al client o consumidor comercial si es demostra que ja ha presentat la demanda legal de remuneració. S’exclou un pagament en efectiu en lliurar els serveis (per exemple, la mesura de la superfície, el càlcul de la superfície, el plànol de planta).

6.4 Segons el servei, hi ha diferents terminis de lliurament, que es descriuen amb més detall a www.groundfloor24.com. Planta Baixa 2 Ltd. es reserva el dret d’ajustar els terminis de lliurament en qualsevol moment.

6.5 Si es desitgen activitats que superin l’oferta original del client o consumidor comercial, s’acorda que aquestes es paguen generalment. Activitats addicionals i generalment totes les activitats de Groundfloor 2 Ltd. són remunerats i / o compensats a una tarifa horària de 110,00 EUR. S’acorda una tarifa de 0,30 EUR per cada quilòmetre addicional recorregut. Planta Baixa 2 Ltd. pot compensar totes les activitats i despeses d’acord amb l’esmentada remuneració amb els pagaments rebuts (inicials).

Si una propietat no és accessible malgrat un acord previ de cita (temps d’espera màxim 15 minuts), el client o consumidor comercial ha d’abonar una indemnització global de 110,00 EUR. Planta Baixa 2 Ltd. pot compensar aquesta bonificació de despeses amb els pagaments rebuts (inicials).

6.6 Si el contracte per a la creació de serveis (per exemple, mesures de superfície, càlculs de superfície, plànols de planta) és revocat per un consumidor dins del període legal de retirada, Groundfloor 2 Ltd. abans, per a les despeses ja realitzades, que es feien en coneixement del consumidor, que Groundfloor 2 Ltd. ja ha començat a exigir la substitució del consumidor pel compliment del contracte.

6.7 Pel que fa a determinats serveis, Groundfloor 2 Ltd. fa servir Tercer que compleixi les seves obligacions contractuals. Això inclou, per exemple, la creació de mesures de superfície, càlculs de superfície i la creació de plànols de planta. En relació amb els clients o consumidors comercials, Groundfloor 2 Ltd. Soci contractual en relació amb els serveis esmentats i és responsable de totes les obligacions contractuals del servei principal i auxiliar.

 1. Garantia per defectes

7.1 Els clients comercials i els consumidors tenen dret a una garantia per defectes d’acord amb les disposicions legals.

7.2 Groundfloor 2 Ltd. crida l’atenció dels clients i consumidors comercials sobre el fet que un retard en la prestació de serveis a causa de força major, vagues, problemes tècnics, escassetat de personal no perjudica Groundfloor 2 Ltd. va i això no és atribuïble.

 1. Garantia sobre www.groundfloor24.com

8.1 Groundfloor 2 Ltd. fonamentalment es compromet a garantir l’ús de www.groundfloor24.com les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. L’accés a www.groundfloor24.com pot ser temporal i sense més notificacions en cas d’errors del sistema, treballs de manteniment o reparació o per causes alienes a Groundfloor 2 Ltd. quedar abandonat.

8.2 Groundfloor 2 Ltd. no garanteix ni la precisió ni la integritat del contingut posat a disposició a www.groundfloor24.com. Planta Baixa 2 Ltd. té dret a canviar el contingut presentat a www.groundfloor24.com en qualsevol moment i sense previ avís.

8.3 El contingut de www.groundfloor24.com es proporciona “tal qual” sense representacions, garanties ni altres condicions.

 1. protecció de dades

9.1 Pel que fa a la protecció de dades, es fa referència a la declaració de protecció de dades a www.groundfloor24.com (vegeu protecció de dades).

9.2 Es treballa un butlletí a través de www.groundfloor24.com. Els clients comercials i els consumidors estan informats sobre les novetats i els canvis a través d’aquesta. A intervals regulars, Groundfloor 2 Ltd. enviar la informació del proveïdor per correu electrònic. Els clients comercials i els consumidors es poden donar de baixa de la llista de correu del butlletí en qualsevol moment. És suficient un correu electrònic a newsletter@groundfllor24.com. Tota la informació emmagatzemada es tracta de manera confidencial.

9.3 Ús de dades per publicitat per correu electrònic sense registre de butlletí i el vostre dret d’oposició: si rebem la vostra adreça electrònica en relació amb la venda d’un servei i no us hi heu oposat, ens reservem el dret d’enviar-vos regularment ofertes de productes similars o per enviar serveis com els que ja heu comprat de la nostra gamma per correu electrònic. Podeu oposar-vos a aquest ús de la vostra adreça de correu electrònic en qualsevol moment enviant un missatge a l’opció de contacte descrita anteriorment o a través d’un enllaç proporcionat al correu electrònic de publicitat sense incórrer en cap cost diferent dels costos de transmissió segons les tarifes bàsiques. .

9.4 Groundfloor 2 Ltd. suprimirà les dades personals emmagatzemades amb la finalitat de processar el contracte un cop hagi transcorregut el termini rellevant per a la legislació mercantil i tributària (màxim 10 anys).

 1. Drets d’autor i marques comercials

10.1 Tots els textos, imatges, gràfics, so, vídeo o altres imatges i la seva disposició a www.groundfloor24.com estan protegits per la llei (Copyright © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., tots els drets reservats).

10.2 Sense el consentiment exprés i per escrit de Groundfloor 2 Ltd. El contingut de www.groundfloor24.com no es pot copiar, distribuir, canviar ni fer accessible a tercers amb finalitats comercials. En cas d’ús comercial sense el permís per escrit de Groundfloor 2 Ltd. el client o consumidor comercial es compromet a pagar una penalització segons la legislació sobre competència a clients i consumidors comercials. La pena es basa en la gravetat, extensió i perill de la infracció comesa. Totes les infraccions estan sancionades per la legislació civil i penal.

10.3 Algunes de les imatges reproduïdes a www.groundfloor24.com estan subjectes a drets d’autor de tercers. Els clients comercials i els consumidors es comprometen a respectar-los i no a fer-los mal.

 1. responsabilitat civil

11.1 Groundfloor 2 Ltd. i tercers relacionats amb això no es fan responsables davant els clients comercials i els consumidors per qualsevol dany especial, incidental, directe, indirecte o conseqüent de qualsevol tipus o danys de qualsevol tipus derivats de la pèrdua d’ús, dades o beneficis, independentment de si existeix la possibilitat es van assenyalar aquests danys, que podrien haver sorgit a causa o en relació amb l’ús de www.groundfloor24.com.

11.2 Groundfloor 2 Ltd. té una responsabilitat il·limitada en la mesura que la causa del dany es deu a un incompliment del deure intencionat o greument negligent per part de Groundfloor 2 Ltd. o un representant legal o agent vicari.

11.3 Groundfloor 2 Ltd. també és responsable. per incompliment lleugerament negligent de les obligacions essencials. Són obligacions, l’incompliment de les quals posa en perill l’assoliment de la finalitat del contracte o el compliment de les quals permet la correcta execució del contracte i en el compliment del qual el prestador pot confiar regularment. En aquest cas, Groundfloor 2 Ltd. és responsable. però només pels danys previsibles i típics del contracte. Planta Baixa 2 Ltd. no obstant això, no es fa responsable de l’incompliment lleugerament negligent de les obligacions diferents de les esmentades a les frases anteriors.

11.4 Totes les limitacions de responsabilitat enumerades en aquestes CG no s’apliquen en cas de lesions a la vida, a les extremitats o a la salut, per a un defecte després d’assumir una garantia per a la qualitat del servei i per defectes ocults de manera fraudulenta.

 1. Canvi de termes i condicions

12.1 Groundfloor 2 Ltd. es reserva el dret de canviar aquests termes i condicions en qualsevol moment a la seva discreció mitjançant la publicació d’una versió actualitzada dels termes i condicions a www.groundfloor24.com.

12.2 Tots els canvis en aquests termes i condicions es consideren aprovats si el client o consumidor comercial no s’oposa al canvi dels termes i condicions en un termini de 30 dies després de rebre la notificació.

12.3 Si el client comercial o l’usuari final continua utilitzant www.groundfloor24.com després del període de 30 dies malgrat els termes i condicions canviats, l’ús continuat es considera un acord vinculant als canvis.

 1. Altres

13.1 Res en aquestes Condicions d’ús no crea ni confereix drets ni altres avantatges a tercers que no formen part de la relació comercial entre les parts.

13.2 Aquests termes i condicions constitueixen l’acord íntegre entre Groundfloor 2 Ltd. i el client o consumidor comercial en relació amb www.groundfloor24.com i substitueixen tots els acords anteriors entre les parts.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

14.1 Aquests Termes i condicions generals estan subjectes a la legislació de Letònia i s’interpreten d’acord amb això, amb l’exclusió del Conveni de vendes de l’ONU i del dret privat internacional. Quant a un acord contractual sobre el lloc de jurisdicció és admissible, el lloc de jurisdicció acordat és Riga, Letònia.

14.2 Els consumidors amb residència habitual a Alemanya i a l’estranger poden, independentment de l’elecció específica de la llei, referir-se sempre a la llei obligatòria de protecció del consumidor de l’estat on tenen la seva residència habitual.

14.3 Tots els canvis o addicions d’aquest contracte s’han de fer per escrit per ser vàlids. Això també s’aplica al propi requisit de la forma escrita.

14.4 Si les disposicions individuals d’aquestes condicions generals resulten totalment o parcialment ineficaços, la validesa del contracte i la resta de disposicions no es veuran afectades. La disposició ineficaç o inaplicable se substituirà per una disposició efectiva i executiva els efectes de la qual s’acostin més a l’objectiu econòmic perseguit per les parts contractants amb la disposició ineficaç o inaplicable.

14.5 La Comissió Europea proporciona una plataforma per a la resolució de conflictes en línia a http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Aquesta plataforma serveix de punt de contacte per a la resolució extrajudicial de conflictes derivats de compres en línia o contractes de serveis en què participa un consumidor.

14.6 Groundfloor 2 Ltd. per la present, informa a tots els consumidors que, d’acord amb la Llei de resolució alternativa de conflictes en matèria de consum (VSBG), no estan disposats ni estan obligats a participar en un procediment de resolució de conflictes davant una junta d’arbitratge del consumidor, ni hi participa actualment.

Estat: febrer de 2021