Cyfarwyddyd / datganiad diogelu data

1) Gwybodaeth am gasglu data personol a manylion cyswllt yr unigolyn sy’n gyfrifol:
1.1 Rydym yn falch eich bod yn ymweld â’n gwefan a diolch am eich diddordeb. Yn y canlynol byddwn yn eich hysbysu am drin eich data personol wrth ddefnyddio ein gwefan. Mae data personol yn holl ddata y gellir eich adnabod chi’n bersonol â nhw.
1.2 Y person sy’n gyfrifol am brosesu data ar y wefan hon yw “Dr. Peter Mueller “. Y person sy’n gyfrifol am brosesu data personol yw’r person naturiol neu gyfreithiol sydd, ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill, yn penderfynu ar ddibenion a dulliau prosesu data personol.
1.3 Am resymau diogelwch ac i amddiffyn trosglwyddiad data personol a chynnwys cyfrinachol arall (e.e. gorchmynion neu ymholiadau i’r person sy’n gyfrifol), mae’r wefan hon yn defnyddio SSL neu. Amgryptio TLS. Gallwch chi adnabod cysylltiad wedi’i amgryptio gan y llinyn cymeriad “https: //” a’r symbol clo yn llinell eich porwr.

2) Casglu data pan ymwelwch â’n gwefan :
Wrth ddefnyddio ein gwefan at ddibenion gwybodaeth yn unig, h.y. os nad ydych yn cofrestru neu fel arall yn darparu gwybodaeth i ni, dim ond data y mae eich porwr yn ei drosglwyddo i’n gweinydd (“ffeiliau log gweinydd” fel y’u gelwir) yr ydym yn eu casglu. Pan ymwelwch â’n gwefan, rydym yn casglu’r data canlynol, sy’n dechnegol angenrheidiol i ni arddangos y wefan i chi:
– Ein gwefan yr ymwelwyd â hi
– Dyddiad ac amser ar adeg mynediad
– Faint o ddata a anfonwyd mewn beit
– Ffynhonnell / cyfeirnod y daethoch i’r dudalen ohono
– Porwr yn cael ei ddefnyddio
– System weithredu yn cael ei defnyddio
– Cyfeiriad IP a ddefnyddir (os yw’n berthnasol: ar ffurf anhysbys)
Mae prosesu yn seiliedig ar ein diddordeb dilys mewn gwella sefydlogrwydd ac ymarferoldeb ein gwefan. Ni fydd y data yn cael ei basio ymlaen na’i ddefnyddio mewn unrhyw ffordd arall. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i wirio ffeiliau log y gweinydd yn ôl-weithredol os oes arwyddion pendant o ddefnydd anghyfreithlon.

3) Cwcis:
Er mwyn gwneud ymweld â’n gwefan yn ddeniadol ac i alluogi defnyddio rhai swyddogaethau, rydym yn defnyddio cwcis fel y’u gelwir ar wahanol dudalennau. Ffeiliau testun bach yw’r rhain sy’n cael eu storio ar eich dyfais. Mae rhai o’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio yn cael eu dileu eto ar ôl diwedd sesiwn y porwr, h.y. ar ôl i chi gau eich porwr (cwcis sesiwn fel y’u gelwir). Mae cwcis eraill yn aros ar eich dyfais ac yn galluogi i’ch porwr gael ei gydnabod y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld (cwcis parhaus fel y’u gelwir). Os yw cwcis yn cael eu gosod, maen nhw’n casglu ac yn prosesu gwybodaeth benodol fel defnyddiwr porwr a data lleoliad ynghyd â gwerthoedd cyfeiriad IP yn unigol. Mae cwcis parhaus yn cael eu dileu yn awtomatig ar ôl cyfnod penodol, a all fod yn wahanol yn dibynnu ar y cwci. Gellir gweld hyd y storfa cwci berthnasol yn y trosolwg o osodiadau cwci eich porwr gwe.
Mewn rhai achosion, defnyddir cwcis i symleiddio’r broses archebu trwy arbed gosodiadau (e.e. cofio cynnwys cart siopa rhithwir ar gyfer ymweliad diweddarach â’r wefan). Os yw data personol hefyd yn cael ei brosesu gan gwcis unigol a ddefnyddiwn, mae’r prosesu yn digwydd naill ai ar gyfer cyflawni’r contract, yn achos cydsyniad penodol neu i ddiogelu ein buddiannau cyfreithlon yn ymarferoldeb gorau posibl y wefan ac yn gyfeillgar i gwsmeriaid. a dyluniad effeithiol yr ymweliad tudalen.
Sylwch y gallwch chi osod eich porwr fel eich bod chi’n cael gwybod am osod cwcis a phenderfynu’n unigol a ddylid eu derbyn neu i eithrio derbyn cwcis mewn rhai achosion neu’n gyffredinol. Mae pob porwr yn wahanol yn y ffordd y mae’n rheoli gosodiadau cwci. Disgrifir hyn yn newislen gymorth pob porwr, sy’n esbonio sut y gallwch chi newid eich gosodiadau cwci. Gallwch ddod o hyd i’r rhain ar gyfer y porwr priodol o dan y dolenni canlynol:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cy
Saffari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Sylwch, os na dderbyniwch gwcis, efallai y bydd ymarferoldeb ein gwefan yn gyfyngedig.

4) Cyswllt:
Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni (e.e. defnyddio’r ffurflen gyswllt neu’r e-bost), cesglir data personol. Gellir gweld pa ddata a gesglir yn achos ffurflen gyswllt o’r ffurflen gyswllt berthnasol. Mae’r data hwn yn cael ei storio a’i ddefnyddio’n unig at ddibenion ateb eich cais neu ar gyfer sefydlu cyswllt a’r weinyddiaeth dechnegol gysylltiedig. Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r data hwn yw ein buddiant dilys mewn ateb eich cais. Os yw’ch cyswllt wedi’i anelu at ddod â chontract i ben, mae sail gyfreithiol ychwanegol i’r prosesu. Bydd eich data yn cael ei ddileu ar ôl i’ch cais gael ei brosesu. Mae hyn yn wir os gellir casglu o’r amgylchiadau bod y mater dan sylw wedi’i egluro o’r diwedd ac ar yr amod nad oes unrhyw ofynion cadw statudol.

5) Gwnewch apwyntiad ar-lein:
Swyddogaeth eich hun ar gyfer gwneud apwyntiadau ar-lein
Rydym yn prosesu eich data personol fel rhan o’r trefniadau apwyntiadau ar-lein sydd ar gael. Gallwch weld pa ddata a gasglwn i wneud apwyntiad ar-lein o’r ffurflen fewnbwn berthnasol neu’r ymholiad apwyntiad ar gyfer gwneud apwyntiadau. Os oes angen data penodol er mwyn gallu gwneud apwyntiad ar-lein, byddwn yn marcio hyn yn unol â hynny yn y ffurflen fewnbwn neu yn y cais am apwyntiad. Os byddwn yn darparu maes testun am ddim i chi ar y ffurflen fewnbwn, gallwch ddisgrifio’ch cais yno’n fwy manwl. Yna gallwch hefyd reoli pa ddata ychwanegol yr hoffech ei fewnbynnu. Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei gadw a’i ddefnyddio at ddibenion gwneud apwyntiad yn unig. Wrth brosesu data personol sy’n angenrheidiol i gyflawni contract gyda chi (mae hyn hefyd yn berthnasol i weithrediadau prosesu sy’n angenrheidiol i gyflawni mesurau cyn-gontractiol), mae eich cyswllt yn sail gyfreithiol. Os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data, bydd y prosesu yn digwydd ar sail hyn. Gellir dirymu cydsyniad a roddir ar unrhyw adeg trwy anfon neges at y person sy’n gyfrifol a enwir ar ddechrau’r datganiad hwn.

6) Prosesu data wrth agor cyfrif cwsmer ac ar gyfer prosesu contract bydd data personol yn parhau i gael ei gasglu a’i brosesu os byddwch chi’n eu darparu i ni ar gyfer gweithredu contract neu wrth agor cyfrif cwsmer. Gellir gweld pa ddata a gesglir o’r ffurflenni mewnbwn priodol. Mae dileu eich cyfrif cwsmer yn bosibl ar unrhyw adeg a gellir ei wneud trwy anfon neges i gyfeiriad uchod y sawl sy’n gyfrifol. Rydyn ni’n arbed ac yn defnyddio’r data rydych chi wedi’i ddarparu i brosesu’r contract. Ar ôl i’r contract gael ei brosesu’n llawn neu i’ch cyfrif cwsmer gael ei ddileu, bydd eich data’n cael ei rwystro gan roi sylw dyledus i gyfnodau cadw treth a masnachol a’i ddileu ar ôl i’r cyfnodau hyn ddod i ben, oni bai eich bod wedi cydsynio’n benodol i ddefnyddio’ch data ymhellach neu ni cadwch yr hawl i ddefnyddio’ch data ymhellach fel y caniateir yn ôl y gyfraith.

7) Defnyddio data cwsmeriaid ar gyfer post uniongyrchol:
7.1 Cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr e-bost
Os cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr e-bost, byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am ein cynigion yn rheolaidd. Yr unig wybodaeth orfodol ar gyfer anfon y cylchlythyr yw eich cyfeiriad e-bost. Mae darparu data pellach yn wirfoddol ac fe’i defnyddir er mwyn gallu mynd i’r afael â chi’n bersonol. Rydym yn defnyddio’r weithdrefn optio i mewn dwbl fel y’i gelwir i anfon y cylchlythyr. Mae hyn yn golygu y byddwn yn anfon cylchlythyr e-bost atoch dim ond os ydych wedi cadarnhau’n benodol wrthym eich bod yn cydsynio i dderbyn y cylchlythyr. Yna byddwn yn anfon e-bost cadarnhau atoch yn gofyn ichi glicio ar ddolen i gadarnhau eich bod am dderbyn y cylchlythyr yn y dyfodol.
Trwy actifadu’r ddolen gadarnhau, rydych chi’n rhoi eich caniatâd i ni ddefnyddio’ch data personol. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cylchlythyr, rydyn ni’n cadw’ch cyfeiriad IP a gofnodwyd gan y Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP) yn ogystal â dyddiad ac amser cofrestru er mwyn gallu olrhain unrhyw gamddefnydd posib o’ch cyfeiriad e-bost yn nes ymlaen. mewn amser. Defnyddir y data a gesglir gennym wrth gofrestru ar gyfer y cylchlythyr at ddibenion hysbysebu trwy’r cylchlythyr yn unig. Gallwch ddad-danysgrifio o’r cylchlythyr ar unrhyw adeg trwy’r ddolen a ddarperir yn y cylchlythyr neu trwy anfon neges at y person sy’n gyfrifol y soniwyd amdani uchod. Ar ôl i chi ddad-danysgrifio, bydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei ddileu o’n rhestr dosbarthu cylchlythyr ar unwaith, oni bai eich bod wedi cydsynio’n benodol i ddefnyddio’ch data ymhellach neu ein bod yn cadw’r hawl i ddefnyddio data y tu hwnt i hyn, a ganiateir gan y gyfraith ac y mae rydym yn eich hysbysu yn y datganiad hwn.
7.2 Anfon y cylchlythyr e-bost at gwsmeriaid presennol
Os ydych wedi darparu eich cyfeiriad e-bost i ni wrth brynu nwyddau neu wasanaethau, rydym yn cadw’r hawl i anfon cynigion atoch yn rheolaidd am nwyddau neu wasanaethau tebyg o’n hystod trwy e-bost. Nid oes angen i ni gael unrhyw gydsyniad ar wahân gennych chi ar gyfer hyn. Yn hyn o beth, mae prosesu data yn digwydd ar sail ein diddordeb cyfreithlon mewn post uniongyrchol wedi’i bersonoli yn unig. Os gwnaethoch wrthwynebu defnyddio’ch cyfeiriad e-bost at y diben hwn i ddechrau, ni fyddwn yn anfon e-bost atoch. Mae gennych hawl i wrthwynebu defnyddio’ch cyfeiriad e-bost at y diben hysbysebu uchod ar unrhyw adeg yn effeithiol ar gyfer y dyfodol trwy hysbysu’r person sy’n gyfrifol a enwir ar y dechrau. Ar gyfer hyn dim ond yn ôl y tariffau sylfaenol y mae’n rhaid i chi dalu costau trosglwyddo. Ar ôl derbyn eich gwrthwynebiad, bydd y defnydd o’ch cyfeiriad e-bost at ddibenion hysbysebu yn cael ei atal ar unwaith.

8) Prosesu data ar gyfer prosesu archebion:
8.1 Er mwyn prosesu’ch archeb, rydym yn gweithio gyda’r darparwr / darparwyr gwasanaeth canlynol sy’n ein cefnogi’n gyfan gwbl neu’n rhannol i gyflawni contractau a ddaeth i ben. Trosglwyddir data personol penodol i’r darparwyr gwasanaeth hyn yn unol â’r wybodaeth ganlynol.
Bydd y data personol a gesglir gennym yn cael ei drosglwyddo i’r cwmni trafnidiaeth a gomisiynwyd gyda’r danfoniad fel rhan o’r prosesu contract, i’r graddau y mae hyn yn angenrheidiol ar gyfer dosbarthu’r nwyddau. Rydym yn trosglwyddo’ch data talu i’r sefydliad credyd a gomisiynwyd fel rhan o’r prosesu taliadau, os yw hyn yn angenrheidiol ar gyfer y prosesu taliadau. Os defnyddir darparwyr gwasanaeth talu, byddwn yn eich hysbysu’n benodol am hyn isod.
8.2 Defnyddio darparwyr gwasanaeth talu (gwasanaethau talu)
– Mollie: Os dewiswch ddull talu gan y darparwr gwasanaeth talu Mollie, bydd y taliad yn cael ei brosesu gan y darparwr gwasanaeth talu Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Yr Iseldiroedd, y byddwn yn anfon y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn ystod yr archebu broses ynghyd â’r wybodaeth am eich archeb (enw, Cyfeiriad, IBAN, BIC, swm yr anfoneb, arian cyfred a rhif trafodiad). Trosglwyddir eich data yn unig at ddibenion prosesu taliadau gyda’r darparwr gwasanaeth talu Mollie a dim ond i’r graddau y mae’n angenrheidiol ar gyfer hyn.
– Paypal
Wrth dalu trwy PayPal, cerdyn credyd trwy PayPal, debyd uniongyrchol trwy PayPal neu – os caiff ei gynnig – “prynu ar gyfrif” neu “daliad rhandaliad” trwy PayPal, rydyn ni’n rhoi eich data talu i PayPal (Ewrop) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Lwcsembwrg (“PayPal” o hyn allan), yn parhau. Dim ond i’r graddau y mae hyn yn angenrheidiol ar gyfer prosesu taliadau y mae’r trosglwyddiad yn digwydd.
Mae PayPal yn cadw’r hawl i gynnal gwiriad credyd ar gyfer y cerdyn credyd dulliau talu trwy PayPal, debyd uniongyrchol trwy PayPal neu – os cynigir ef – “prynu ar gyfrif” neu “daliad rhandaliad” trwy PayPal. At y diben hwn, gellir trosglwyddo’ch data talu i asiantaethau credyd ar sail budd cyfreithlon PayPal wrth bennu eich diddyledrwydd. Mae PayPal yn defnyddio canlyniad y gwiriad credyd mewn perthynas â’r tebygolrwydd ystadegol o ddiffygio at ddibenion penderfynu a ddylid darparu’r dull talu priodol. Gall yr adroddiad credyd gynnwys gwerthoedd tebygolrwydd (gwerthoedd sgôr fel y’u gelwir). Cyn belled â bod gwerthoedd sgôr wedi’u cynnwys yng nghanlyniad yr adroddiad credyd, maent yn seiliedig ar weithdrefn fathemategol-ystadegol a gydnabyddir yn wyddonol. Mae cyfrifo gwerthoedd y sgôr yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddata cyfeiriad. I gael mwy o wybodaeth am ddiogelu data, gan gynnwys yr asiantaethau credyd a ddefnyddir, cyfeiriwch at bolisi preifatrwydd PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Gallwch wrthwynebu’r prosesu hwn o’ch data ar unrhyw adeg trwy anfon neges at PayPal. Fodd bynnag, efallai y bydd gan PayPal hawl o hyd i brosesu eich data personol os yw hyn yn angenrheidiol ar gyfer prosesu taliadau cytundebol.
– Stripe
Os dewiswch ddull talu gan y darparwr gwasanaeth talu Stripe, bydd y taliad yn cael ei brosesu gan y darparwr gwasanaeth talu Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Isaf, Doc y Gamlas Fawr, Dulyn, Iwerddon, y byddwn yn darparu’r mae gwybodaeth a gwybodaeth a ddarparwyd gennych yn ystod y broses archebu yn trosglwyddo’ch archeb (enw, cyfeiriad, rhif cyfrif, cod banc, rhif cerdyn credyd o bosibl, swm yr anfoneb, arian cyfred a rhif trafodiad). Dim ond at ddibenion prosesu taliadau gyda’r darparwr gwasanaeth talu Stripe Payments Europe Ltd. y bydd eich data’n cael ei drosglwyddo. a dim ond i’r graddau y mae’n angenrheidiol ar gyfer hyn. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ddiogelu data Stripe yn yr URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

Anfonebu / casglu
Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Latfia) sy’n gyfrifol am anfonebu, casglu, archebu a gyrru taliadau sy’n dod i mewn ar gyfer Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. hefyd yn ymgymryd â’r casgliad, hy y gweithgareddau dunning a gorfodi ar gyfer Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. yn anfon yr anfoneb yn uniongyrchol at y cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr ac yn casglu’r ffioedd am y gwasanaeth priodol ar un anfoneb.
Groundfloor 2 Ltd. yn defnyddio’r dull talu a ddewiswyd gan y cwsmer masnachol neu’r defnyddiwr ar gyfer pob pryniant neu ddefnydd o wasanaethau ar www.groundfloor24.com. Yn ogystal, mae Groundfloor 2 Ltd. mae cwsmeriaid neu ddefnyddwyr masnachol yn trosglwyddo eu cyfeiriad a’u manylion banc (enw, cyfeiriad, rhif ffôn) a data talu arall (yn enwedig data cardiau credyd) i drydydd partïon (PayPal, Stripe, Mollie, Groundfloor One Ltd.) i’w casglu a’u prosesu ar gyfer y pwrpas prosesu trafodion, Defnyddio a gwarantu prosesu trafodion talu, yn enwedig i’r Groundfloor One Cyf.

9) Cysylltu â’r nodyn atgoffa gwerthuso:
Nodyn atgoffa eich hun (dim anfon gan system gwerthuso cwsmeriaid)
Rydym yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost fel nodyn atgoffa unwaith ac am byth i gyflwyno sgôr ar gyfer eich archeb ar gyfer y system ardrethu a ddefnyddiwn, ar yr amod eich bod wedi rhoi eich caniatâd penodol inni yn ystod neu ar ôl eich archeb.
Gallwch ddirymu’ch caniatâd ar unrhyw adeg trwy anfon neges at y person sy’n gyfrifol am brosesu data.

10) gwasanaethau dadansoddi gwe:
Google (Universal) Analytics
Mae’r wefan hon yn defnyddio Google (Universal) Analytics, gwasanaeth dadansoddi gwe gan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dulyn, D04 E5W5, Iwerddon (“Google”). Mae Google (Universal) Analytics yn defnyddio “cwcis” fel y’u gelwir, sef ffeiliau testun sy’n cael eu storio ar eich dyfais ac sy’n galluogi dadansoddi’ch defnydd o’r wefan. Mae’r wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o’r wefan hon (gan gynnwys y cyfeiriad IP cryno) fel arfer yn cael ei throsglwyddo i weinydd Google a’i storio yno; gellir ei throsglwyddo i weinydd Google LLC hefyd. dewch yn yr UD.
Mae’r wefan hon yn defnyddio Google (Universal) Analytics yn unig gyda’r estyniad “_anonymizeIp ()”, sy’n sicrhau bod y cyfeiriad IP yn anhysbys trwy ei fyrhau ac yn eithrio cyfeiriad personol uniongyrchol. O ganlyniad i’r estyniad, bydd eich cyfeiriad IP yn cael ei fyrhau ymlaen llaw gan Google o fewn aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd neu mewn gwladwriaethau contractio eraill y Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. Dim ond mewn achosion eithriadol y bydd y cyfeiriad IP llawn yn cael ei anfon at weinyddwr Google LLC yn UDA a’i fyrhau yno. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon ar ein rhan i werthuso’ch defnydd o’r wefan, i lunio adroddiadau ar weithgaredd gwefan ac i ddarparu gwasanaethau eraill i ni sy’n ymwneud â gweithgaredd gwefan a defnyddio’r rhyngrwyd. Nid yw’r cyfeiriad IP a drosglwyddir gan eich porwr fel rhan o Google (Universal) Analytics yn cael ei gyfuno â data Google arall.
Gyda swyddogaeth arbennig, yr hyn a elwir yn “nodweddion demograffig”, mae Google Analytics hefyd yn galluogi creu ystadegau gyda datganiadau am oedran, rhyw a diddordebau ymwelwyr â’r wefan ar sail gwerthusiad o hysbysebu sy’n gysylltiedig â diddordeb a chyda’r help. gwybodaeth trydydd parti. Mae hyn yn caniatáu diffinio a gwahaniaethu grwpiau defnyddwyr y wefan at ddibenion alinio mesurau marchnata wedi’u optimeiddio gan grwpiau targed. Fodd bynnag, ni ellir rhoi cofnodion data a gofnodir trwy’r “nodweddion demograffig” i berson penodol.
Dim ond os ydych wedi rhoi eich caniatâd penodol i ni y bydd yr holl brosesu a ddisgrifir uchod, yn enwedig gosod cwcis Google Analytics ar gyfer darllen gwybodaeth am y ddyfais a ddefnyddir. Heb y caniatâd hwn, ni fydd Google Analytics yn cael ei ddefnyddio yn ystod eich ymweliad â gwefan.
Gallwch ddirymu’r caniatâd a roesoch ar unrhyw adeg yn effeithiol yn y dyfodol. I arfer eich dirymiad, deactifadwch y gwasanaeth hwn yn yr “Offeryn Cydsynio Cwci” a ddarperir ar y wefan. Rydym wedi cwblhau contract prosesu archebion gyda Google ar gyfer defnyddio Google Analytics, y mae’n ofynnol i Google amddiffyn data ymwelwyr ein gwefan ag ef ac i beidio â’u trosglwyddo i drydydd partïon.
Ar gyfer trosglwyddo data o’r UE i UDA, mae Google yn dibynnu ar gymalau diogelu data safonol fel y’u gelwir gan y Comisiwn Ewropeaidd, y bwriedir iddynt sicrhau cydymffurfiad â’r lefel Ewropeaidd o ddiogelu data yn UDA.
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Google (Universal) Analytics yma: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11) Offer ac amrywiol:
11.1 Google reCAPTCHA
Ar y wefan hon rydym hefyd yn defnyddio’r swyddogaeth reCAPTCHA o Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dulyn, D04 E5W5, Iwerddon (“Google”). Defnyddir y swyddogaeth hon yn bennaf i wahaniaethu a yw mewnbwn yn cael ei wneud gan berson naturiol neu’n cael ei wneud yn amhriodol gan beiriant a phrosesu awtomataidd. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys anfon y cyfeiriad IP ac unrhyw ddata arall sy’n ofynnol gan Google ar gyfer y gwasanaeth reCAPTCHA i Google ac mae’n seiliedig ar ein diddordeb cyfreithlon mewn pennu cyfrifoldeb unigol ar y Rhyngrwyd ac osgoi camddefnyddio a sbam. Wrth ddefnyddio Google reCAPTCHA, gellir trosglwyddo data personol hefyd i weinyddion Google LLC. dewch yn yr UD.
Gellir gweld mwy o wybodaeth am Google reCAPTCHA a datganiad diogelu data Google yn: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Cyn belled ag sy’n ofynnol yn gyfreithiol, rydym wedi sicrhau eich caniatâd ar gyfer prosesu eich data a ddisgrifir uchod. Gallwch ddirymu’r caniatâd a roesoch ar unrhyw adeg yn effeithiol yn y dyfodol. Er mwyn arfer eich dirymiad, dilynwch yr opsiwn a ddisgrifir uchod i wneud gwrthwynebiad.
11.2 Ceisiadau am hysbysebion swyddi trwy e-bost
Ar ein gwefan, rydym yn hysbysebu swyddi gwag ar hyn o bryd mewn adran ar wahân, y gall partïon â diddordeb wneud cais amdanynt trwy e-bost i’r cyfeiriad cyswllt a ddarperir.
Er mwyn cael ein cynnwys yn y broses ymgeisio, rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r holl ddata personol sy’n ofynnol ar gyfer asesiad a dewis gwybodus â sail gadarn trwy e-bost ynghyd â’r cais.
Mae’r wybodaeth ofynnol yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am yr unigolyn (enw, cyfeiriad, opsiwn cyswllt ffôn neu electronig) yn ogystal â thystiolaeth perfformiad-benodol o’r cymwysterau sy’n ofynnol ar gyfer swydd. Os oes angen, mae angen gwybodaeth sy’n gysylltiedig ag iechyd hefyd, y mae’n rhaid rhoi ystyriaeth arbennig iddi o dan gyfraith llafur a chymdeithasol ym mherson yr ymgeisydd er budd amddiffyn cymdeithasol.
Gellir gweld pa gydrannau y mae’n rhaid i gais eu cynnwys mewn achosion unigol am eu cymhwysedd i gael eu hystyried ac ar ba ffurf y mae’r cydrannau hyn i’w hanfon trwy e-bost yn yr hysbyseb swydd berthnasol.
Ar ôl derbyn y cais a anfonwyd gan ddefnyddio’r cyfeiriad cyswllt e-bost penodedig, bydd y data ymgeisydd yn cael ei storio gennym ni a’i werthuso at ddibenion prosesu’r cais yn unig. Ar gyfer unrhyw ymholiadau sy’n codi wrth brosesu, rydym yn defnyddio naill ai’r cyfeiriad e-bost a ddarperir gan yr ymgeisydd gyda’i gais neu rif ffôn a ddarperir.
Yn sylfaenol, y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn, gan gynnwys sefydlu cyswllt ar gyfer ymholiadau, ac ystyrir bod mynd trwy’r broses ymgeisio yn gychwyn contract cyflogaeth.
11.3 Ceisiadau ar-lein gan ddefnyddio ffurflen
Ar ein gwefan, rydym yn cynnig cyfle i’r rheini sydd â diddordeb mewn swydd wneud cais ar-lein gan ddefnyddio ffurflen gyfatebol. Er mwyn cael ein cynnwys yn y broses ymgeisio, rhaid i ymgeiswyr ddefnyddio’r ffurflen i roi’r holl ddata personol sy’n ofynnol ar gyfer asesiad a dewis gwybodus â sail gadarn inni.
Mae’r wybodaeth ofynnol yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am yr unigolyn (enw, cyfeiriad, opsiwn cyswllt ffôn neu electronig) yn ogystal â thystiolaeth perfformiad-benodol o’r cymwysterau sy’n ofynnol ar gyfer swydd. Wrth gyflwyno’r ffurflen, trosglwyddir data’r ymgeisydd atom ar ffurf amgryptiedig yn unol â’r radd flaenaf, ei storio gennym ni a’i werthuso at ddibenion prosesu’r cais yn unig.
11.4 – Google Maps
Rydym yn defnyddio Google Maps (API) o Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dulyn, D04 E5W5, Iwerddon (“Google”) ar ein gwefan. Mae Google Maps yn wasanaeth gwe ar gyfer arddangos mapiau rhyngweithiol (tir) er mwyn arddangos gwybodaeth ddaearyddol yn weledol. Pan ddefnyddiwch y gwasanaeth hwn, dangosir i chi ein lleoliad a bydd unrhyw siwrnai yn haws.
Pan fyddwch chi’n cyrchu’r is-dudalennau lle mae map Google Maps wedi’i integreiddio, mae gwybodaeth am eich defnydd o’n gwefan (fel eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a’i storio ar weinyddion; gellir trosglwyddo hwn hefyd i weinydd Google LLC. dewch yn yr UD. Mae hyn yn digwydd ni waeth a yw Google yn darparu cyfrif defnyddiwr yr ydych wedi mewngofnodi iddo neu a oes cyfrif defnyddiwr. Os ydych wedi mewngofnodi i Google, bydd eich data yn cael ei aseinio’n uniongyrchol i’ch cyfrif. Os nad ydych am gael eich aseinio i’ch proffil ar Google, rhaid i chi allgofnodi cyn actifadu’r botwm. Mae Google yn arbed eich data (hyd yn oed ar gyfer defnyddwyr nad ydyn nhw wedi mewngofnodi) fel proffiliau defnydd ac yn eu gwerthuso. Mae’r casglu, storio a gwerthuso yn seiliedig ar ddiddordeb dilys Google mewn arddangos hysbysebu wedi’i bersonoli, ymchwil i’r farchnad a / neu ddyluniad gwefannau Google ar sail anghenion. Mae gennych hawl i wrthwynebu creu’r proffiliau defnyddwyr hyn, er bod yn rhaid i chi gysylltu â Google i’w ymarfer. Os na chytunwch i drosglwyddo’ch data i Google yn y dyfodol fel rhan o’r defnydd o Google Maps, gallwch hefyd ddadactifadu’r gwasanaeth gwe Google Maps yn llwyr trwy ddadactifadu’r cymhwysiad JavaScript yn eich porwr. Yna ni ellir defnyddio Google Maps ac felly hefyd yr arddangosfa fap ar y wefan hon.
Gallwch weld telerau defnyddio Google yn https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, gellir gweld y telerau defnyddio ychwanegol ar gyfer Google Maps yn https://www.google. com / intl /de_US/help/terms_maps.html
Gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am ddiogelu data mewn cysylltiad â defnyddio Google Maps ar wefan Google (“Polisi Preifatrwydd Google”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Cyn belled ag sy’n ofynnol yn gyfreithiol, rydym wedi sicrhau eich caniatâd ar gyfer prosesu eich data a ddisgrifir uchod. Gallwch ddirymu’r caniatâd a roesoch ar unrhyw adeg yn effeithiol yn y dyfodol. Er mwyn arfer eich dirymiad, dilynwch yr opsiwn a ddisgrifir uchod i wneud gwrthwynebiad.

12) hawliau gwrthrych y data:
12.1 Mae’r gyfraith diogelu data berthnasol yn rhoi hawliau cynhwysfawr i wrthrychau data (hawliau gwybodaeth ac ymyrraeth) i chi i’r person sy’n gyfrifol mewn perthynas â phrosesu eich data personol, yr ydym yn eich hysbysu amdano isod:
– Hawl i wybodaeth: Yn benodol, mae gennych hawl i wybodaeth am eich data personol a brosesir gennym ni, y dibenion prosesu, y categorïau o ddata personol a broseswyd, y derbynwyr neu’r categorïau o dderbynwyr y mae neu y bydd eich data wedi’u datgelu iddynt, y cyfnod storio a gynlluniwyd neu’r Meini Prawf ar gyfer pennu hyd y storio, bodolaeth hawl i gywiro, dileu, cyfyngu ar brosesu, gwrthwynebu i brosesu, cwyno i awdurdod goruchwylio, tarddiad eich data pe na baem yn ei gasglu o chi, bodolaeth gwneud penderfyniadau awtomataidd gan gynnwys proffilio ac, os oes angen, gwybodaeth ystyrlon am y rhesymeg dan sylw a goblygiadau ac effeithiau bwriadedig prosesu o’r fath, ynghyd â’ch hawl i gael eich hysbysu o’r gwarantau sy’n bodoli pan fydd eich data ei anfon ymlaen i drydydd gwledydd;
– Yr hawl i gywiro: mae gennych hawl i gywiro data anghywir amdanoch chi ar unwaith a / neu gwblhau eich data anghyflawn a storir gennym ni;
– Hawl i ddileu: Mae gennych hawl i ofyn am ddileu eich data personol os oes angen. Fodd bynnag, nid yw’r hawl hon yn bodoli yn benodol os yw’r prosesu yn angenrheidiol i arfer yr hawl i ryddid mynegiant a gwybodaeth, i gyflawni rhwymedigaeth gyfreithiol, am resymau budd y cyhoedd neu i haeru, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol;
– Yr hawl i gyfyngu ar brosesu: Mae gennych hawl i ofyn am brosesu eich data personol cyn belled â bod cywirdeb eich data, yr oeddech chi’n anghytuno ag ef, yn cael ei wirio, os byddwch chi’n gwrthod dileu’ch data oherwydd prosesu data annerbyniadwy ac yn lle hynny cyfyngu ar brosesu eich data Cais os oes angen eich data arnoch i haeru, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol ar ôl i ni beidio â bod angen y data hwn mwyach ar ôl i’r pwrpas gael ei gyflawni neu os ydych wedi cyflwyno gwrthwynebiad am resymau eich sefyllfa benodol, fel cyn belled nad yw wedi cael ei benderfynu eto a yw ein rhesymau dilys yn drech;
– Yr hawl i wybodaeth: Os ydych wedi haeru’r hawl i gywiro, dileu neu gyfyngu ar brosesu yn erbyn y person sy’n gyfrifol, mae’n ofynnol i’r person sy’n gyfrifol hysbysu’r holl dderbynwyr y datgelwyd y data personol sy’n ymwneud â chi o’r cywiriad neu’r dileu hwn. y data neu gyfyngiad prosesu oni bai bod hyn yn amhosibl neu’n golygu ymdrech anghymesur. Mae gennych hawl i gael eich hysbysu am y derbynwyr hyn.
– Yr hawl i gludadwyedd data: Mae gennych hawl i dderbyn eich data personol yr ydych wedi’i ddarparu i ni mewn fformat strwythuredig, cyffredin a darllenadwy â pheiriant neu i ofyn iddo gael ei drosglwyddo i berson arall sy’n gyfrifol, i’r graddau y mae hyn yn dechnegol ymarferol;
– Yr hawl i ddirymu’ch caniatâd: Mae gennych hawl i ddirymu’ch caniatâd i brosesu data ar unrhyw adeg yn effeithiol ar gyfer y dyfodol. Os caiff ei ddirymu, byddwn yn dileu’r data dan sylw ar unwaith, oni bai y gellir seilio prosesu pellach ar sail gyfreithiol ar gyfer prosesu heb gydsyniad. Nid yw tynnu caniatâd yn ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb y prosesu a wneir ar sail cydsyniad hyd at y pwynt tynnu’n ôl;
– Yr hawl i gyflwyno cwyn: Os ydych o’r farn bod prosesu eich data personol yn torri deddf berthnasol, mae gennych yr hawl – heb ragfarnu unrhyw rwymedi gweinyddol neu farnwrol arall – i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio, yn yn enwedig yn eich aelod-wladwriaeth Lle, eich man gwaith neu fan y tramgwydd honedig.
12.2 HAWL I AMCAN
OS YDYM YN PROSESU EICH DATA PERSONOL AR SYLFA EIN DIDDORDEB PRIF DEDDFWRIAETH, RYDYCH CHI’N BOB AMSER I BROSESU EICH DATA PERSONOL, AM Y RHESYMAU RYDYM YN RHOI EICH SEFYLLFA BENODOL.
OS YDYCH YN GWNEUD DEFNYDDIO O’CH HAWL I AMCAN, BYDDWN YN DIWEDDU PROSESU’R DATA A GYNHALIWYD. BYDD PROSESU PELLACH YN CAEL EI GADARNHAU OS Y GALLWN DARPARU RHESYMAU CWMNIOL AR GYFER Y BROSESU Y TU ALLAN I’CH DIDDORDEBAU, HAWLIAU ARIANNOL A RHYDDID, NEU OS Y BROSESU NEU SYLWADAU’R YMGEISIADAU CYNRYCHIOLAETH.
OS YW EICH DATA PERSONOL YN cael ei BROSESU GAN NI YN GORCHYMYN GWEITHREDU HYSBYSEB UNIONGYRCHOL, RYDYCH CHI’N HAWL I AMCAN YN UNRHYW ADEG I BROSESU DATA PERSONOL AR GYFER PWRPAS HYSBYSEB O’R FATH. GALLWCH CHI AMCAN FEL DISGRIFIAD UCHOD.
OS YDYCH YN GWNEUD DEFNYDDIO EICH HAWL I AMCAN, BYDDWN YN DIWEDDU PROSESU’R DATA A EFFEITHIIR AR GYFER DIBENION HYSBYSEB UNIONGYRCHOL.

13) Hyd storio data personol:
Mae hyd storio data personol yn seiliedig ar y sail gyfreithiol berthnasol, y pwrpas prosesu ac – os yw’n berthnasol – hefyd yn seiliedig ar y cyfnod cadw statudol priodol (e.e. cyfnodau cadw masnachol a threthi).
Wrth brosesu data personol ar sail cydsyniad penodol, caiff y data hwn ei storio nes bod y person dan sylw yn dirymu ei gydsyniad.
Os oes cyfnodau cadw statudol ar gyfer data sy’n cael eu prosesu yng nghyd-destun rhwymedigaethau cyfreithiol neu rwymedigaethau, bydd y data hyn yn cael eu dileu fel mater o drefn ar ôl i’r cyfnodau cadw ddod i ben, ar yr amod nad oes eu hangen mwyach ar gyfer cyflawni contract neu gychwyn contract a / neu fod gennym ni dim budd dilys mewn storio pellach.
Wrth brosesu data personol, caiff y data hwn ei storio nes bod y person dan sylw yn arfer ei hawl i wrthwynebu, oni bai y gallwn brofi rhesymau dilys cymhellol dros y prosesu sy’n gorbwyso buddiannau, hawliau a rhyddid yr unigolyn dan sylw, neu fod y prosesu yn gwasanaethu’r sefydliad, ymarfer corff neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.
Wrth brosesu data personol at ddibenion hysbysebu uniongyrchol, caiff y data hwn ei storio nes bod y person dan sylw yn arfer ei hawl i wrthwynebu.
Oni nodir yn wahanol yn y wybodaeth arall yn y datganiad hwn am sefyllfaoedd prosesu penodol, bydd data personol wedi’i storio fel arall yn cael ei ddileu pan nad oes eu hangen mwyach at y dibenion y cawsant eu casglu neu eu prosesu fel arall.