Servicevoorwaarden

Elke activiteit van Groundfloor 2 Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Letland (hierna Groundfloor 2 Ltd.) waarnaar hier wordt verwezen, is gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden (hierna GTC), die beschikbaar zijn voor alle klanten door die op de website www.groundfloor24.com zijn gedeponeerd, worden erdoor aangekondigd en herkend.

 1. Algemeen

1.1 Gelijkvloers 2 Ltd. stelt zowel commerciële klanten (hierna commerciële klanten) als consumenten als eindgebruikers (hierna consumenten genoemd) in staat om Groundfloor 2 Ltd. diensten te verlenen via www.groundfloor24.com. om iets te claimen.

1.2 Gelijkvloers 2 Ltd. biedt zakelijke klanten en consumenten de mogelijkheid om diensten (bijvoorbeeld met betrekking tot oppervlaktemetingen, oppervlakteberekeningen en plattegronden) te boeken via www.groundfloor24.com of op locatie bij zakelijke klanten of consumenten.

 1. Gebruik van de diensten van Groundfloor 2 Ltd.

2.1. Zakelijke klanten of consumenten kunnen gebruik maken van de diensten die worden aangeboden via www.Groundfloor24.com door de daar opgeslagen formulieren in te vullen. Bij het invullen van het formulier is de zakelijke klant of consument verplicht om zijn identiteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres, factuurgegevens en informatie over het onroerend goed op te geven. De zakelijke klant of consument staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

2.2 De zakelijke klant of consument kan een lijst van de respectievelijke aangeboden diensten en de hiervoor benodigde documenten en informatie vinden in de lijst op www.groundfloor24.com.

2.3 Het is de verantwoordelijkheid van de commerciële klant of consument om ervoor te zorgen dat alle documenten die nodig zijn voor het gebruik van de diensten naar Groundfloor 2 Ltd. bediend worden. Gelijkvloers 2 Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid van de relevante documenten.

 1. Afsluiten van een contract

3.1 De bijgevoegde voorwaarden vormen de basis van elk contract. Deze worden onderdeel van bovengenoemd contract. De algemene voorwaarden van commerciële klanten en consumenten en hun opname in voornoemd contract worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Tijdens het gebruik van www.groundfloor24.com heeft de commerciële klant of consument de mogelijkheid om uitstekende diensten te selecteren op www.groundfloor24.com door het invullen van een bestelcontactformulier voor een bestelling.

3.3 Na het invoeren van de naam, het adres en andere noodzakelijke gegevens beschreven in 2.1, wordt de zakelijke klant of consument in de gelegenheid gesteld zijn bindende bestelling te plaatsen. De laatste bestelling is een aanbod om een koopcontract af te sluiten.

3.4 Gelijkvloers 2 Ltd. zal het aanbod beoordelen en indien nodig accepteren. Alleen door het versturen van een orderbevestiging doet Groundfloor 2 Ltd. Dit aanbod.

3.5 De contractinformatie en contractteksten waarop de koopovereenkomst die op www.groundfloor24.com is gebaseerd is gebaseerd, worden na het sluiten van de overeenkomst niet meer op www.groundfloor24.com opgeslagen. Zakelijke klanten en consumenten zijn verantwoordelijk voor het archiveren van voornoemde informatie die tijdens de bestelling via www.groundfloor24.com kan worden ingezien voor bewijs-, boekhoudkundige of andere doeleinden op een opslagmedium onafhankelijk van www.groundfloor24.com.

3.6 Mocht er vertraging optreden in de dienstverlening als gevolg van gedragingen of een omstandigheid waarvoor de zakelijke klant of consument verantwoordelijk is (bv.onjuiste of onvolledige documenten) en als dit extra kosten met zich meebrengt, dan dient de zakelijke klant of consument te dragen of. moet deze Groundfloor 2 Ltd. vervangen.

 1. Herroepingsrecht

EINDE HERROEPING

 1. Betaalvoorwaarden

5.1 De afname van de diensten via www.groundfloor24.com vindt plaats tegen het gebruik van een op www.groundfloor24.com aangegeven betaalmiddel.

5.2 De zakelijke klant of consument betaalt in de loop van zijn aanvraag of aanbieding via www.groundfloor24.com een aanbetaling via een op www.groundfloor24.com aangegeven betaalmiddel. Het restant van de vergoeding is verschuldigd bij levering of bij voltooiing van de dienst. Het exacte bedrag van de aanbetaling is afhankelijk van de betreffende dienst en wordt in meer detail beschreven op www.groundfloor24.com. Moet Groundfloor 2 Ltd. Indien u het aanbod niet accepteert, wordt de aanbetaling direct teruggestort aan de zakelijke klant of consument.

5.3 Alle prijzen op www.groundfloor24.com zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde opgevraagd worden bij Groundfloor 2 Ltd. wees aangepast. De eindfactuur voor de oppervlaktemeting incl. De berekening en het maken van een plattegrond (residentieel / commercieel) is gebaseerd op de totale bepaalde oppervlakte (€ 990,00 vast tarief tot 100m², plus 2 € / m²). Dit omvat zowel de werkelijke prijs van de respectieve diensten als de belasting over de toegevoegde waarde die geldt op het moment dat het contract wordt gesloten. De vermelde prijzen zijn definitieve prijzen plus Verzenden. Wij innen geen btw en tonen deze dus niet. Alle vouchers zijn onbeperkt geldig voor elk land, ongeacht het land dat bij de bestelling is geselecteerd.

5.4 Facturering / incasso

Gelijkvloers One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Letland) is verantwoordelijk voor het factureren, innen, boeken en doorsturen van inkomende betalingen voor Groundfloor 2 Lt.d. Gelijkvloers One Ltd. neemt ook de collectie op zich, dwz de aanmanings- en handhavingsactiviteiten voor Groundfloor 2 Ltd. Gelijkvloers One Ltd. stuurt de factuur rechtstreeks naar de commerciële klant of consument en int de kosten voor de betreffende dienst op één factuur.

5.5 Gelijkvloers 2 Ltd. zal voor elke aankoop of gebruik van diensten op www.groundfloor24.com de door de commerciële klant of consument gekozen betaalmethode gebruiken. Daarnaast heeft Groundfloor 2 Ltd. Zakelijke klanten of consumenten kunnen hun adres- en bankgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en andere betalingsgegevens (in het bijzonder creditcardgegevens) doorgeven aan derden ten behoeve van transactieverwerking met het oog op het verzamelen, verwerken, gebruiken en het zorgen voor de verwerking van betalingstransacties, in het bijzonder voor Groundfloor One Ltd. genoemd in 5.4.

5.6 Indien invordering van verschuldigde bedragen niet mogelijk is en dit om redenen waarvoor uitsluitend de zakelijke klant of consument verantwoordelijk is, is de zakelijke klant of consument in gebreke met de betaling zonder dat een aanmaning nodig is. Eventuele terugboekingskosten en andere kosten en uitgaven die hierdoor worden gemaakt, zijn voor rekening van de commerciële klant of consument.

5.7 De zakelijke klant of consument zorgt ervoor dat er voldoende saldo op een bankrekening staat. Kosten die ontstaan als gevolg van niet-verzilvering of terugboeking van de domiciliëring worden gedragen door de commerciële klant of eindgebruiker, zolang de niet-verzilvering of terugboeking niet door Groundfloor 2 Ltd. was veroorzaakt.

5.8 Afhankelijk van het land van uitgifte van de creditcard die voor de betaling is gebruikt, kunnen conversiekosten van toepassing zijn.

 1. Prestatieverwerking

6.1 Gelijkvloers 2 Ltd. biedt zijn diensten in principe aan in alle landen die op www.groundfloor24.com worden genoemd. Nog meer op aanvraag. De diensten worden niet rechtstreeks geleverd door Groundfloor 2 Ltd. voorzien, eerder Groundfloor 2 Ltd. het servicecontract aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen.

6.2 De verzending door Groundfloor 2 Ltd. gecreëerde (makelaardij) diensten (bv. oppervlaktemetingen, oppervlakteberekeningen, plattegronden) worden doorgaans verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven door de zakelijke klant of consument. Op verzoek kan de levering worden gedaan op het opgegeven postadres. Het meerwerk (zie leverings- en betalingsvoorwaarden op www.groundfloor24.com) wordt eenmalig forfaitair aangerekend en vooruitbetaald (vóór verzending) door de zakelijke klant of consument. De zakelijke klant of consument verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven afleveradres correct is. Aanverwante transmissiefouten zijn voor rekening van de zakelijke klant of consument.

6.3 De wettelijke vergoedingclaim van het contract voor het creëren van diensten (bijv. Oppervlaktemetingen, oppervlakteberekeningen en plattegronden) is verschuldigd na voltooiing van de diensten (bijv. Oppervlaktemeting, oppervlakteberekeningen, plattegronden). De diensten (bijvoorbeeld de oppervlaktemeting, de oppervlakteberekening, de plattegronden) worden pas aan de zakelijke klant of consument overgedragen als wordt aangetoond dat hij de wettelijke aanspraak op vergoeding al heeft gemaakt. Een contante betaling bij oplevering van de diensten (bijvoorbeeld de oppervlaktemeting, de oppervlakteberekening, de plattegrond) is uitgesloten.

6.4 Afhankelijk van de dienst zijn er verschillende levertijden, die nader worden beschreven op www.groundfloor24.com. Gelijkvloers 2 Ltd. behoudt zich het recht voor om de levertijden op elk moment aan te passen.

6.5 Indien activiteiten gewenst zijn die verder gaan dan het oorspronkelijke aanbod van de zakelijke klant of consument, wordt overeengekomen dat deze in de regel worden betaald. Bijkomende activiteiten en in het algemeen alle activiteiten van Groundfloor 2 Ltd. worden vergoed en / of verrekend tegen een uurtarief van € 110,00. Voor elke extra gereden kilometer wordt een vergoeding van 0,30 EUR overeengekomen. Gelijkvloers 2 Ltd. kan alle werkzaamheden en kosten conform de hiervoor genoemde vergoeding verrekenen met ontvangen (aan) betalingen.

Indien een pand niet toegankelijk is ondanks een voorafgaand akkoord van een afspraak (wachttijd max. 15 minuten), moet de commerciële klant of consument een forfaitaire schadevergoeding betalen van 110,00 EUR. Gelijkvloers 2 Ltd. kan deze onkostenvergoeding verrekenen met ontvangen (aan) betalingen.

6.6 Indien de overeenkomst voor het tot stand brengen van diensten (bijvoorbeeld oppervlaktemetingen, oppervlakteberekeningen, plattegronden) binnen de wettelijke herroepingstermijn door een consument wordt herroepen, is Groundfloor 2 Ltd. eerder, voor reeds gemaakte kosten, die gemaakt zijn met medeweten van de consument, dat Groundfloor 2 Ltd. bij de nakoming van de overeenkomst reeds vervanging van de consument is gaan eisen.

6.7 Met betrekking tot bepaalde diensten maakt Groundfloor 2 Ltd. gebruik van Derde partij om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Dit omvat bijvoorbeeld het maken van oppervlaktematen, oppervlakteberekeningen en het maken van plattegronden. Met betrekking tot commerciële klanten of consumenten, Groundfloor 2 Ltd. Contractuele partner met betrekking tot de bovengenoemde diensten en is verantwoordelijk voor alle contractuele hoofd- en nevendienstverplichtingen.

 1. Garantie op gebreken

7.1 Zakelijke klanten en consumenten hebben recht op garantie op gebreken conform de wettelijke bepalingen.

7.2 Gelijkvloers 2 Ltd. vestigt de aandacht van zakelijke klanten en consumenten op het feit dat vertraging in de dienstverlening door overmacht, stakingen, technische problemen, personeelstekort niet ten koste gaat van Groundfloor 2 Ltd. gaat en dit is niet toe te schrijven.

 1. Garantie met betrekking tot www.groundfloor24.com

8.1 Gelijkvloers 2 Ltd. verbindt zich er fundamenteel toe ervoor te zorgen dat www.groundfloor24.com 24 uur per dag, zeven dagen per week wordt gebruikt. Toegang tot www.groundfloor24.com kan tijdelijk en zonder nadere kennisgeving worden gegeven in geval van systeemfouten, onderhouds- of herstellingswerken of om redenen die buiten de controle van Groundfloor 2 Ltd. in de steek gelaten worden.

8.2 Begane grond 2 Ltd. garandeert noch de juistheid, noch de volledigheid van de inhoud die beschikbaar wordt gesteld op www.groundfloor24.com. Gelijkvloers 2 Ltd. heeft het recht om de inhoud gepresenteerd op www.groundfloor24.com op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

8.3 De inhoud op www.groundfloor24.com wordt geleverd “zoals deze is” zonder verklaringen, garanties of andere voorwaarden.

 1. gegevensbescherming

9.1 Met betrekking tot gegevensbescherming wordt verwezen naar de gegevensbeschermingsverklaring op www.groundfloor24.com (zie gegevensbescherming).

9.2 Een nieuwsbrief wordt beheerd via www.groundfloor24.com. Hiermee worden zakelijke klanten en consumenten geïnformeerd over nieuws en wijzigingen. Op regelmatige tijdstippen zal Groundfloor 2 Ltd. stuur de providerinformatie per e-mail. Zakelijke klanten en consumenten kunnen zich op elk moment van de nieuwsbrief-mailinglijst afmelden. Een e-mail naar nieuwsbrief@groundfllor24.com is voldoende. Alle opgeslagen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

9.3 Gebruik van gegevens voor e-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar: Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een dienst en u heeft geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor gelijkaardige producten of om diensten zoals die reeds uit ons assortiment gekocht hebben per e-mail te versturen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactmogelijkheid of via een link in de advertentie-e-mail, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. .

9.4 Gelijkvloers 2 Ltd. zal de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen met het oog op de verwerking van het contract verwijderen nadat de periode die relevant is voor handels- en belastingwetgeving is verstreken (maximaal 10 jaar).

 1. Copyrights en handelsmerken

10.1 Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, video of andere afbeeldingen en hun opstelling op www.groundfloor24.com zijn wettelijk beschermd (Copyright © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., alle rechten voorbehouden).

10.2 Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groundfloor 2 Ltd. De inhoud op www.groundfloor24.com mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt voor derden. Bij commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van Groundfloor 2 Ltd. de zakelijke klant of consument verplicht zich tot het betalen van een mededingingsrechtelijke dwangsom aan zakelijke klanten en consumenten. De straf is gebaseerd op de ernst, de omvang en het gevaar van het gepleegde misdrijf. Elke overtreding wordt civielrechtelijk en strafrechtelijk bestraft.

10.3 Sommige afbeeldingen die op www.groundfloor24.com worden gereproduceerd, zijn onderhevig aan auteursrechten van derden. Commerciële klanten en consumenten komen overeen deze te respecteren en hen niet te schaden.

 1. aansprakelijkheid

11.1 Gelijkvloers 2 Ltd. en daarmee verbonden derden zijn niet aansprakelijk jegens commerciële klanten en consumenten voor enige speciale, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit verlies van gebruik, gegevens of winst, ongeacht of dit mogelijk is. op dergelijke schade werd gewezen, die zou kunnen zijn ontstaan door of in verband met het gebruik van www.groundfloor24.com.

11.2 Gelijkvloers 2 Ltd. is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door Groundfloor 2 Ltd. of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent.

11.3 Groundfloor 2 Ltd. is eveneens aansprakelijk. voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen. Dit zijn verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt of waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de aanbieder regelmatig kan vertrouwen. In dat geval is Groundfloor 2 Ltd. aansprakelijk. maar alleen voor de voorzienbare, contracttypische schade. Gelijkvloers 2 Ltd. is echter niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die genoemd in de voorgaande zinnen.

11.4 Alle in deze AV vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, voor een defect na het aanvaarden van een garantie voor de kwaliteit van de dienst en voor frauduleus verborgen gebreken.

 1. Wijziging voorwaarden

12.1 Gelijkvloers 2 Ltd. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden te publiceren op www.groundfloor24.com.

12.2 Alle wijzigingen in deze voorwaarden gelden als goedgekeurd indien de zakelijke klant of consument niet binnen 30 dagen na ontvangst van de melding bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden.

12.3 Indien de zakelijke klant of eindgebruiker www.groundfloor24.com ondanks de gewijzigde voorwaarden blijft gebruiken na de periode van 30 dagen, wordt voortgezet gebruik beschouwd als een bindende overeenkomst met de wijzigingen.

 1. Anderen

13.1 Niets in deze gebruiksvoorwaarden creëert of verleent rechten of andere voordelen voor derden die geen deel uitmaken van de zakelijke relatie tussen de partijen.

13.2 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Groundfloor 2 Ltd. en de zakelijke klant of consument in relatie tot www.groundfloor24.com en in de plaats treden van alle eerdere overeenkomsten tussen partijen.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Letland en worden in overeenstemming hiermee geïnterpreteerd, met uitsluiting van het VN-Koopverdrag en internationaal privaatrecht. Voor zover een contractuele overeenkomst over de bevoegde rechtbank toelaatbaar is, is de overeengekomen bevoegde rechtbank Riga, Letland.

14.2 Consumenten met gewone verblijfplaats in Duitsland en in het buitenland kunnen, ongeacht de specifieke rechtskeuze, altijd verwijzen naar de dwingende wetgeving inzake consumentenbescherming van de staat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben.

14.3 Alle wijzigingen van of aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk worden gedaan om geldig te zijn. Dit geldt ook voor de schriftelijke vormvereiste zelf.

14.4 Indien individuele bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het contract en de overige bepalingen. De niet-effectieve of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een effectieve en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het dichtst in de buurt komen van het economische doel dat wordt nagestreefd door de contractpartijen met de niet-effectieve of niet-afdwingbare bepaling.

14.5 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankopen of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

14.6 Gelijkvloers 2 Ltd. informeert hierbij alle consumenten dat zij volgens de Wet alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken (VSBG) niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie, noch hieraan deelneemt.

Status: februari 2021