Warunki usługi

Każda działalność Groundfloor 2 Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Ryga, Łotwa (dalej Groundfloor 2 Ltd.), o której mowa tutaj, opiera się na niniejszych Ogólnych Warunkach (zwanych dalej OWU), które są dostępne dla wszystkich klientów, będąc zdeponowane na stronie www. groundfloor24.com są przez nią ogłaszane i rozpoznawane.

 1. Generał

1.1 Parter 2 Ltd. umożliwia klientom komercyjnym (zwanym dalej klientami komercyjnymi), a także konsumentom będącym konsumentami końcowymi (zwanymi dalej konsumentami) świadczenie usług Groundfloor 2 Ltd. za pośrednictwem www.groundfloor24.com. coś zażądać.

1.2 Parter 2 Ltd. oferuje klientom komercyjnym i konsumentom możliwość rezerwacji usług (na przykład w odniesieniu do pomiarów powierzchni, obliczeń powierzchni i planów pięter) za pośrednictwem www.groundfloor24.com lub na miejscu u klientów komercyjnych lub konsumentów.

 1. Korzystanie z usług Groundfloor 2 Ltd.

2.1. Klienci komercyjni lub konsumenci mogą korzystać z usług oferowanych przez www.Groundfloor24.com wypełniając formularze tam przechowywane. Klient komercyjny lub konsument przy wypełnianiu formularza zobowiązany jest do podania swojej tożsamości, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych rozliczeniowych oraz informacji o nieruchomości. Klient komercyjny lub konsument zapewnia poprawność i kompletność tych danych.

2.2 Klient komercyjny lub konsument może znaleźć listę odpowiednich oferowanych usług oraz wymagane w tym celu dokumenty i informacje na liście na stronie www.groundfloor24.com.

2.3 Klient komercyjny lub konsument odpowiada za przesłanie wszystkich dokumentów wymaganych do korzystania z usług do Groundfloor 2 Ltd. być obsłużonym. Parter 2 Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność odpowiednich dokumentów.

 1. Zawarcie umowy

3.1 Załączone warunki stanowią podstawę każdej umowy. Stanowią one część powyższej umowy. Niniejszym wyraźnie odrzuca się warunki handlowe klientów i konsumentów oraz ich zawarcie w powyższej umowie.

3.2 W trakcie korzystania z www.groundfloor24.com klient komercyjny lub konsument ma możliwość wybrania doskonałych usług na www.groundfloor24.com poprzez wypełnienie formularza kontaktowego zamówienia.

3.3 Po wpisaniu nazwy, adresu i innych niezbędnych informacji opisanych w 2.1, klient komercyjny lub konsument ma możliwość złożenia wiążącego zamówienia. Ostateczne zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy kupna.

3.4 Parter 2 Ltd. zapozna się z ofertą i zaakceptuje ją w razie potrzeby. Dopiero wysyłając potwierdzenie zamówienia Groundfloor 2 Ltd. ta oferta.

3.5 Informacje o umowie i teksty umów, na których opiera się umowa sprzedaży zawarta na www.groundfloor24.com, nie będą przechowywane na www.groundfloor24.com po zawarciu umowy. Klienci komercyjni i konsumenci są odpowiedzialni za archiwizację wyżej wymienionych informacji, które można przeglądać podczas składania zamówienia za pośrednictwem www.groundfloor24.com w celach dowodowych, księgowych lub w innych celach na nośniku niezależnym od www.groundfloor24.com.

3.6 W przypadku opóźnienia w świadczeniu usług spowodowanego zachowaniem lub okolicznościami, za które odpowiada klient komercyjny lub konsument (np. Nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty), i gdyby wiązało się to z dodatkowymi kosztami, klient komercyjny lub konsument musi ponieść lub. czy ta Parter 2 Ltd. zastąpić.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

KONIEC WYCOFANIA

 1. Zasady płatności

5.1 Zakup usług za pośrednictwem www.groundfloor24.com odbywa się za pomocą sposobu płatności określonego na www.groundfloor24.com.

5.2 W ramach swojego zapytania lub oferty za pośrednictwem www.groundfloor24.com klient komercyjny lub konsument wpłaca kaucję za pomocą metody płatności określonej na www.groundfloor24.com. Pozostała część wynagrodzenia jest należna w momencie przekazania lub wykonania usługi. Dokładna kwota kaucji zależy od usługi i jest szczegółowo opisana na stronie www.groundfloor24.com. Czy Groundfloor 2 Ltd. Jeśli nie zaakceptujesz oferty, kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi komercyjnemu lub konsumentowi.

5.3 Wszystkie ceny na www.groundfloor24.com nie są wiążące i można je uzyskać w dowolnym momencie od Groundfloor 2 Ltd. być dostosowane. Faktura końcowa za usługę pomiaru powierzchni wraz z Kalkulacja i tworzenie planu piętra (mieszkalnego / komercyjnego) opiera się na całkowitej ustalonej powierzchni (990,00 € ryczałtu do 100m² plus 2 € / m²). Obejmuje to zarówno rzeczywistą cenę poszczególnych usług, jak i podatek VAT obowiązujący w momencie zawarcia umowy. Podane ceny są cenami ostatecznymi plus Wysyłka . Nie pobieramy podatku VAT i dlatego go nie pokazujemy. Wszystkie kupony mają nieograniczoną ważność w każdym kraju, niezależnie od kraju wybranego podczas składania zamówienia.

5.4 Fakturowanie / Odbiór

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Ryga, Łotwa) jest odpowiedzialna za fakturowanie, zbieranie, rezerwację i przekazywanie płatności przychodzących dla Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. przejmuje również windykację, czyli działania nakazowe i egzekucyjne na rzecz Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. przesyła fakturę bezpośrednio do klienta komercyjnego lub konsumenta i pobiera opłaty za odpowiednią usługę na jednej fakturze.

5.5 Parter 2 Ltd. będzie korzystać z metody płatności wybranej przez klienta komercyjnego lub konsumenta przy każdym zakupie lub korzystaniu z usług na www.groundfloor24.com. Ponadto Groundfloor 2 Ltd. Klienci komercyjni lub konsumenci mogą przekazywać swoje dane adresowe i bankowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) oraz inne dane dotyczące płatności (w szczególności dane karty kredytowej) stronom trzecim w celu realizacji transakcji, w szczególności Groundfloor One Ltd. wymieniony w 5.4.

5.6 Jeżeli pobranie należnych kwot płatności nie jest możliwe i wynika to z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi klient komercyjny lub konsument, klient komercyjny lub konsument ma opóźnienia w płatnościach bez konieczności przypominania. Wszelkie opłaty związane z obciążeniem zwrotnym oraz inne opłaty i wydatki poniesione w związku z tym ponosi klient komercyjny lub konsument.

5.7 Klient komercyjny lub konsument zapewnia, że na koncie bankowym znajdują się wystarczające środki. Koszty, które powstają w związku z brakiem gotówki lub obciążeniem zwrotnym polecenia zapłaty, ponosi klient komercyjny lub użytkownik końcowy, o ile bezgotówkowe lub zwrotne obciążenie zwrotne nie jest realizowane przez Groundfloor 2 Ltd. było spowodowane.

5.8 W zależności od kraju, w którym została wydana karta kredytowa użyta do płatności, mogą obowiązywać opłaty za konwersję.

 1. Przetwarzanie wydajności

6.1 Parter 2 Ltd. zasadniczo oferuje swoje usługi we wszystkich krajach wymienionych na www.groundfloor24.com. Jeszcze więcej na życzenie. Usługi nie są świadczone bezpośrednio przez Groundfloor 2 Ltd. pod warunkiem, a Groundfloor 2 Ltd. umowa o świadczenie usług starannie dobranym stronom trzecim.

6.2 Wysyłka przez Groundfloor 2 Ltd. Utworzone usługi (pośrednictwo) (np. pomiary powierzchni, obliczenia powierzchni, plany pięter) są zazwyczaj wysyłane na adres e-mail podany przez klienta komercyjnego lub konsumenta. Na życzenie dostawa może zostać zrealizowana pod wskazany adres pocztowy. Dodatkowa praca (patrz warunki dostawy i płatności na www.groundfloor24.com) zostanie naliczona jednorazowo i opłacona z góry (przed wysyłką) przez klienta komercyjnego lub konsumenta. Klient komercyjny lub konsument zobowiązuje się do zapewnienia, że podany przez niego adres dostawy jest prawidłowy. Koszty związane z błędami transmisji ponosi klient komercyjny lub konsument.

6.3 Ustawowe roszczenie o wynagrodzenie z umowy o wykonanie usług (np. Pomiary powierzchni, obliczenia powierzchni i plany pięter) jest należne po zakończeniu usługi (np. Pomiar powierzchni, obliczenia powierzchni, plany pięter). Usługi (na przykład pomiar powierzchni, obliczenie powierzchni, plany pięter) są przekazywane klientowi komercyjnemu lub konsumentowi tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że wystąpił on już z roszczeniem o wynagrodzenie. Płatność gotówkowa przy odbiorze usług (np. Pomiar powierzchni, obliczenie powierzchni, plan piętra) jest wykluczona.

6.4 W zależności od usługi istnieją różne terminy dostaw, które zostały szczegółowo opisane na stronie www.groundfloor24.com. Parter 2 Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dostaw w dowolnym momencie.

6.5 Jeśli pożądane są działania wykraczające poza pierwotną ofertę klienta komercyjnego lub konsumenta, ustala się, że są one ogólnie płatne. Dodatkowe działania i ogólnie wszystkie działania Groundfloor 2 Ltd. są wynagradzane i / lub kompensowane według stawki godzinowej 110,00 EUR. Za każdy dodatkowy przejechany kilometr ustalana jest opłata w wysokości 0,30 EUR. Parter 2 Ltd. może kompensować wszystkie czynności i wydatki zgodnie z powyższym wynagrodzeniem otrzymanymi (zaliczkami) wpłatami.

Jeśli nieruchomość jest niedostępna pomimo wcześniejszego umówienia się na spotkanie (czas oczekiwania maks. 15 minut), klient komercyjny lub konsument musi zapłacić zryczałtowaną rekompensatę w wysokości 110,00 EUR. Parter 2 Ltd. może skompensować ten zwrot kosztów otrzymanymi (zaliczkami) płatnościami.

6.6 Jeśli umowa na wykonanie usług (na przykład pomiary powierzchni, obliczenia powierzchni, plany pięter) zostanie odwołana przez konsumenta w ustawowym okresie odstąpienia, Groundfloor 2 Ltd. wcześniej, za już poniesione wydatki, które zostały poniesione za wiedzą konsumenta, że Groundfloor 2 Ltd. zaczął już żądać od konsumenta wymiany po wykonaniu umowy.

6.7 W odniesieniu do niektórych usług Groundfloor 2 Ltd. korzysta Strona trzecia do wypełnienia swoich zobowiązań umownych. Obejmuje to na przykład tworzenie pomiarów powierzchni, obliczanie powierzchni i tworzenie planów pięter. W odniesieniu do klientów komercyjnych lub konsumentów Groundfloor 2 Ltd. Partner umowny w odniesieniu do wyżej wymienionych usług i jest odpowiedzialny za wszystkie umowne główne i dodatkowe zobowiązania usługowe.

 1. Rękojmia za wady

7.1 Klientom komercyjnym i konsumentom przysługuje rękojmia za wady zgodnie z przepisami ustawowymi.

7.2 Groundfloor 2 Ltd. zwraca uwagę klientów komercyjnych i konsumentów na fakt, że opóźnienie w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą, strajkami, problemami technicznymi, brakiem kadrowym nie jest szkodliwe dla Groundfloor 2 Ltd. odchodzi i nie można tego przypisać.

 1. Gwarancja dotycząca www.groundfloor24.com

8.1 Parter 2 Ltd. zasadniczo zobowiązuje się do korzystania z www.groundfloor24.com 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dostęp do www.groundfloor24.com może tymczasowo i bez dalszego powiadamiania w przypadku błędów systemu, prac konserwacyjnych lub naprawczych lub z przyczyn niezależnych od Groundfloor 2 Ltd. zostać porzuconym.

8.2 Parter 2 Ltd. nie gwarantuje dokładności ani kompletności treści udostępnionych na www.groundfloor24.com. Parter 2 Ltd. ma prawo do zmiany treści prezentowanych na www.groundfloor24.com w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

8.3 Treść witryny www.groundfloor24.com jest udostępniana „tak, jak jest”, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani innych warunków.

 1. Ochrona danych

9.1 W odniesieniu do ochrony danych należy odnieść się do oświadczenia o ochronie danych na stronie www.groundfloor24.com (patrz Ochrona danych).

9.2 Biuletyn jest obsługiwany przez www.groundfloor24.com. Dzięki temu klienci komercyjni i konsumenci są informowani o nowościach i zmianach. W regularnych odstępach czasu Groundfloor 2 Ltd. wysłać informacje dostawcy pocztą elektroniczną. Klienci komercyjni i konsumenci mogą w dowolnym momencie wypisać się z listy mailingowej biuletynu. Wystarczy e-mail na adres newsletter@groundfllor24.com. Wszystkie przechowywane informacje są traktowane jako poufne.

9.3 Wykorzystanie danych do reklamy e-mailowej bez rejestracji do newslettera i prawo do sprzeciwu: Jeśli otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą usługi, a Ty nie wyrazisz sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania Ci ofert podobne produkty lub wysyłanie usług, takich jak te już zakupione w naszym asortymencie, pocztą elektroniczną. Możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej powyżej lub za pośrednictwem linku podanego w e-mailu reklamowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami .

9.4 Parter 2 Ltd. usunie dane osobowe przechowywane w celu realizacji umowy po upływie okresu stosownego z punktu widzenia prawa handlowego i podatkowego (maksymalnie 10 lat).

 1. Prawa autorskie i znaki towarowe

10.1 Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, dźwięk, wideo lub inne obrazy oraz ich układ na stronie www.groundfloor24.com są chronione prawem (Copyright © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., wszelkie prawa zastrzeżone).

10.2 Bez wyraźnej pisemnej zgody Groundfloor 2 Ltd. Treści na www.groundfloor24.com nie można kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać stronom trzecim w celach komercyjnych. W przypadku użytku komercyjnego bez pisemnej zgody Groundfloor 2 Ltd. klient komercyjny lub konsument zobowiązuje się zapłacić karę pieniężną zgodnie z prawem konkurencji klientom komercyjnym i konsumentom. Kara jest uzależniona od wagi, zakresu i niebezpieczeństwa popełnionego przestępstwa. Każde naruszenie jest karane na mocy prawa cywilnego i karnego.

10.3 Niektóre obrazy reprodukowane na stronie www.groundfloor24.com podlegają prawom autorskim osób trzecich. Klienci komercyjni i konsumenci zgadzają się ich szanować i nie szkodzić im.

 1. odpowiedzialność

11.1 Parter 2 Ltd. i osoby trzecie z tym związane nie ponoszą odpowiedzialności wobec klientów komercyjnych i konsumentów za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie lub następcze szkody wszelkiego rodzaju lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków, niezależnie od tego, czy istnieje możliwość wskazano na takie szkody, które mogły powstać w wyniku lub w związku z korzystaniem ze strony www.groundfloor24.com.

11.2 Parter 2 Ltd. ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, o ile przyczyna szkody jest wynikiem umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez Groundfloor 2 Ltd. lub przedstawiciela prawnego lub zastępczego.

11.3 Groundfloor 2 Ltd. również ponosi odpowiedzialność. za nieznacznie niedbałe naruszenie podstawowych obowiązków. Są to obowiązki, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganiu usługodawca może regularnie polegać. W takim przypadku odpowiedzialność ponosi Groundfloor 2 Ltd. ale tylko w przypadku przewidywalnych szkód typowych dla umowy. Parter 2 Ltd. nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieznaczne niedbałe naruszenie obowiązków innych niż wymienione w zdaniach poprzedzających.

11.4 Wszystkie ograniczenia odpowiedzialności wymienione w niniejszych OWH nie mają zastosowania w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, w przypadku wady po objęciu gwarancji jakości usługi oraz w przypadku nieuczciwie ukrytych wad.

 1. Zmiana warunków

12.1 Parter 2 Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie według własnego uznania poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji warunków na stronie www.groundfloor24.com.

12.2 Wszelkie zmiany niniejszych warunków uważa się za zatwierdzone, jeśli klient komercyjny lub konsument nie sprzeciwi się zmianie warunków w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia.

12.3 Jeśli klient komercyjny lub użytkownik końcowy nadal korzysta ze strony www.groundfloor24.com po upływie 30 dni pomimo zmienionych warunków, dalsze korzystanie jest uważane za wiążącą zgodę na zmiany.

 1. Inni

13.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie tworzy ani nie przyznaje praw ani innych korzyści stronom trzecim, które nie są częścią relacji biznesowych między stronami.

13.2 Niniejsze warunki stanowią całość umowy między Groundfloor 2 Ltd. a klientem komercyjnym lub konsumentem w odniesieniu do www.groundfloor24.com i zastępują wszystkie poprzednie umowy między stronami.

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

14.1 Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu Łotwy i są zgodnie z nim interpretowane, z wyłączeniem Konwencji ONZ o sprzedaży i międzynarodowego prawa prywatnego. O ile umowa dotycząca miejsca jurysdykcji jest dopuszczalna, uzgodnionym miejscem jurysdykcji jest Ryga na Łotwie.

14.2 Konsumenci mający miejsce zwykłego pobytu w Niemczech i za granicą mogą, niezależnie od konkretnego wyboru prawa, zawsze powoływać się na bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów obowiązujące w państwie, w którym mają miejsce zwykłego pobytu.

14.3 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Dotyczy to również samego wymogu formy pisemnej.

14.4 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków są w całości lub w części nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność umowy i pozostałe postanowienia. Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione skutecznym i wykonalnym postanowieniem, którego skutki są najbardziej zbliżone do celu gospodarczego realizowanego przez umawiające się przez nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie.

14.5 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zakupów online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

14.6 Groundfloor 2 Ltd. niniejszym informuje wszystkich konsumentów, że zgodnie z Ustawą o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich (VSBG) nie chcą ani nie są zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką komisją arbitrażową, ani nie uczestniczy w nim obecnie.

Stan: luty 2021 r